Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wydania:2001-10-18
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 2001


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 131                — 10325 —                Poz. 1473


1473

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską. Na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: §


1. Straż Marszałkowska posiada broń palną, zwaną dalej „bronią”, oraz środki przymusu bezpośredniego w postaci chemicznych środków służących do obezwładniania bądź konwojowania osób na podstawie pozwolenia wydawanego przez Komendanta Stołecznego Policji. § 2.

1. Broń i amunicja oraz środki przymusu bezpośredniego podlegają zewidencjonowaniu w „Książce ewidencji broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego”.

2. Wydanie i zwrot broni palnej i amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego ewidencjonuje się w „Książce wydawania i przyjęcia broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego”.

3. Poszczególne karty książek, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być ponumerowane, przeszyte i opatrzone na ostatniej stronie odciśniętą pieczęcią Kancelarii Sejmu, zabezpieczoną przezroczystą taśmą samoprzylepną.

4. Książki, o których mowa w ust. 1 i 2, prowadzi i przechowuje w magazynie broni magazynier będący strażnikiem, wyznaczony przez Komendanta Straży Marszałkowskiej.

5. Wzór książki, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wzór książki, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Broń, amunicję oraz środki przymusu bezpośredniego przechowuje się w pomieszczeniu, zwanym dalej „magazynem broni”, prowadzonym przez Straż Marszałkowską na terenie obiektów Kancelarii Sejmu pozostających w jej zarządzie. § 4.

1. Magazyn broni powinien stanowić odrębne pomieszczenie wewnętrzne bez otworów okiennych:

1) usytuowane w budynku murowanym, którego konstrukcja i położenie utrudnia możliwość włamania,

2) otoczone ze wszystkich stron strefą administracyjną, w której wszystkie wejścia do pomieszczeń

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1478 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1477 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1475 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1472 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1470 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1469 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1468 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1467 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1466 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1465 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1464 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1463 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1462 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1461 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1460 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1458 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-15 poz. 656

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego i użycia broni palnej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz warunków i sposobu użycia środków przymusu bezpośredniego, a także zasad użycia broni palnej przez pododdziały odwodowe Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-31 poz. 867

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie warunków przyznawania funkcjonariuszom celnym środków przymusu bezpośredniego

 • Legislacja UE z 2005-01-12 nr 9 poz. 1

  Zalecenie Komisji z dnia 28 grudnia 2004 r. uzupełniające załecenie 96/129/WE w sprawie Europejskiej karty broni palnej (1)

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-17 poz. 1568

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wewnętrznych służb ochrony

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-27 poz. 1138

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie przydziału, ewidencjonowania i przechowywania w regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych i w nadleśnictwie broni, amunicji oraz środków przymusu bezpośredniego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.