Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wydania:2001-11-07
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 131                — 10329 —                Poz. 1474


1474

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 146, poz. 961 i Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 109, poz. 1156 oraz z 2001 r. Nr 48, poz. 506, Nr 81, poz. 877, Nr 85, poz. 925, Nr 88, poz. 961, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194 i Nr 123, poz. 1353) zarządza się, co następuje: §


1. 1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwietnia 2002 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1983 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do poboru w terminie, o którym mowa w ust. 1, podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1978—1982, którzy dotąd nie stawili się do poboru.

3. Do poboru wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej. §

2. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1974—1982, którzy:

1) zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

2) złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej. §

3. Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1974—1982, którzy złożyli wnioski:

1) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

2) o skierowanie ich do służby zastępczej. §

4. Do poboru wzywa się także kobiety urodzone w latach 1978—1984, które w roku szkolnym 2001/2002 kończą naukę w średnich i pomaturalnych lub policealnych szkołach medycznych. §

5. Termin ogłoszenia poboru wyznacza się na dzień 21 stycznia 2002 r. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1478 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1477 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1475 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1472 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1470 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1469 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1468 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1467 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1466 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1465 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1464 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1463 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1462 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1461 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1460 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1458 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

zamów dokument

Porady prawne

 • Służba wojskowa po studiach licencjackich

  Czy jestem zobowiązany do odbycia służby wojskowej (przeszkolenia) ? W czerwcu 2000 r. ukończyłem studia wyższe zawodowe (licencjat). Proszę o podanie podstawy prawnej.

 • Koszty uzyskania przychodu w PIT-8C

  Co jest kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia akcji? Czy koszt zakupu praw poboru jest kosztem?

 • Wyłączenie prawa pierwszeństwa poboru akcji

  Spółka akcyjna zaplanowała emisję akcji celem podwyższenia kapitału. Akcje te przewidziane są dla inwestorów zewnętrznych. Czy w takiej sytuacji obowiązuje prawo (...)

 • Służba wojskowa a wystawienie PIT-11

  Pracownik, którego zatrudniam został powołany do służby wojskowej na 9 miesięcy od 9.05.2007 r. Zatrudnienie trwa nadal. Od czerwca nie będzie otrzymywał wynagrodzenia. (...)

 • PIT-11 dla pracownika na wychowawczym

  Pracownica złożyła wniosek o urlop wychowawczy od 28.08.2007 r. do 19.02.2008 r. Pracodawca udzielił urlopu wychowawczego we wskazanym terminie. Kiedy wystawić i doręczyć (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-06 poz. 176

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1512

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 17 października 2002 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-21 poz. 1728

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-28 poz. 802

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie poddania kobiet obowiązkowi stawienia się do poboru

 • Dziennik Ustaw z 2005-11-10 poz. 1923

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.