Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 października 2001 r. zmieniające w sprawie personelu lotniczego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-16
Data wydania:2001-10-19
Data wejscia w życie:2001-12-01
Data obowiązywania:2001-11-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 131                — 10330 —                Poz. 1476


1476

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie personelu lotniczego. Na podstawie art. 41 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 63 ustawy z dnia 31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, z 1984 r. Nr 53, poz. 272, z 1987 r. Nr 33, poz. 180, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 45, poz. 199, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje: §


1. W załączniku do rozporządzenia Ministra Komunikacji z dnia 10 września 1986 r. w sprawie personelu lotniczego (Dz. U. Nr 41, poz. 199) punkt 2.1.8 otrzymuje brzmienie: „2.1.8. Ograniczenia uprawnień pilotów, którzy ukończyli 60 rok życia. 2.1.8.1. Posiadacz licencji pilota zawodowego, który ukończył 60 rok życia, ale nie przekroczył 65 roku życia, może pełnić czynności dowódcy statku powietrznego używanego do przewozu lotniczego pod warunkiem, że załoga tego statku powietrznego jest wieloosobowa i jest on jedynym pilotem w tej załodze, który ukończył 60 rok życia. 2.1.8.2. Posiadacz licencji pilota zawodowego, który ukończył 65 rok życia, nie może pełnić czynności pilota na statku powietrznym używanym do przewozu lotniczego.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K. J. Tchórzewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1476 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1478 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1477 z 20012001-11-16

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 listopada 2001 r. sygn. akt U. 1/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1475 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca produkujący w kraju oleje smarowe z udziałem wytworzonych w kraju olejów bazowych pochodzących z regeneracji, w celu włączenia ich do rzeczywiście uzyskanego poziomu recyklingu.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1474 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1473 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie warunków posiadania, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego przez Straż Marszałkowską.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1472 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów związków.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1471 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 października 2001 r. w sprawie rozkładu czasu służby policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1470 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie trybu i warunków oddelegowania pracowników jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1469 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz przydziału i opróżniania tymczasowych kwater przeznaczonych dla policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1468 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2001 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1467 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1466 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia dokumentacji przez producentów suszu paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1465 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1464 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie sposobu tworzenia, ustalenia ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1463 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 października 2001 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1462 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 października 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji wyrobów gumowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1461 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2001 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1460 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1459 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

 • Dziennik Ustaw Nr 131, poz. 1458 z 20012001-11-16

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-08 poz. 1329

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania europejskich wymagań bezpieczeństwa lotniczego JAR

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-19 poz. 373

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego

 • Dziennik Ustaw z 2013-03-19 poz. 372

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 1065

  Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

 • Komunikat UE z 2008-07-15 nr 178 poz. 15

  Publikacja decyzji państw członkowskich dotyczących przyznania lub cofnięcia licencji na prowadzenie działalności zgodnie z art. 13 ust. 4 rozporządzenia (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.