Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1491 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-11-21
Data wydania:2001-11-12
Data wejscia w życie:2001-12-06
Data obowiązywania:2001-11-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1491 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 133                — 10425 —                Poz. 1491


1491

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa. Na podstawie art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877 i Nr 106, poz. 1149) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa zasady i tryb zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego, w tym okresów innej służby traktowanych jako równorzędnych ze służbą w Urzędzie Ochrony Państwa, a także okresów zatrudnienia i innych okresów, które na podstawie odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o funkcjonariuszu, należy przez to rozumieć funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa. § 2.

1. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy zalicza się okresy służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

2. Do wysługi lat, o której mowa w ust. 1, zalicza się również:

1) służbę w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej,

2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i w Służbie Więziennej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,

3) zakończone okresy zatrudnienia wykonywanego w pełnym wymiarze czasu pracy; okresy pracy wykonywanej równocześnie w wymiarze czasu pracy nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku sumuje się,

4) okres ukończonych przez funkcjonariusza studiów, nie dłuższy jednak od programowego czasu trwania studiów. § 3.

1. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby (pracy), za które nie przysługiwało uposażenie zasadnicze (wynagrodzenie) lub zasiłek z tytułu choroby przewidziany w odrębnych przepisach.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku korzystania przez funkcjonariusza, także przed podjęciem służby w Urzędzie Ochrony Państwa, z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy, oraz urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych lub innej misji państwowej, a także w przypadku pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy. § 4.

1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 2, i ustalenia wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego dokonuje się w drodze decyzji administracyjnej w formie rozkazu personalnego Szefa Urzędu Ochrony Państwa, na podstawie dokumentów znajdujących się w aktach personalnych funkcjonariusza; po raz pierwszy na dzień przyjęcia do służby, w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe.

2. Szef Urzędu Ochrony Państwa może upoważnić innego funkcjonariusza do wydania w jego imieniu decyzji, o której mowa w ust.

1.

3. Zaliczanie do wysługi lat okresów nieuwzględnionych w rozkazie o mianowaniu funkcjonariusza na stanowisko służbowe oraz nowe ustalenie wysługi lat do celów, o których mowa w ust. 1, następuje na udokumentowany wniosek funkcjonariusza.

4. W kolejnych rozkazach personalnych, dotyczących ustalenia wysługi lat, określa się łączną wysługę lat uwzględnioną przy ustaleniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza oraz datę, w której upłynął okres wysługi lat uprawniający, na podstawie odrębnych przepisów, do wzrostu tego uposażenia. §

5. W sprawach o zaliczenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym oraz okresów ukończonych studiów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa, niezakończonych decyzją ostateczną przed wejściem w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia. §

6. Tracą moc przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 8, poz. 28). §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 2 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1491 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1508 z 20012001-11-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2001 r. sygn. akt K. 16/2001 .

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1507 z 20012001-11-21

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 listopada 2001 r. sygn. akt P. 2/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1506 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1505 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1504 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy należących do osób przybywających na polski obszar celny w związku z zawarciem związku małżeńskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1503 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2001 r. w sprawie określenia obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1502 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy osobistego użytku pochodzących ze spadku.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1501 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakresu i trybu działania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1500 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1499 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Kultury Fizycznej i Sportu.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1498 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Integracji Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1497 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa w tych grupach, wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska Szefa Urzędu Ochrony Państwa i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposażenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1496 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie trybu postępowania, szczegółowych zasad przydzielania i opróżniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami przeznaczonymi dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1495 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania wyróżnień funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa, przeprowadzania postępowań dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwoływania się od wymierzonych kar, a także właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1494 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie należności funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa za podróże służbowe i przeniesienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1493 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1492 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1490 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1489 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie mianowania funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa na stopnie obowiązujące w Urzędzie Ochrony Państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 133, poz. 1488 z 20012001-11-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie świadectwa służby w Urzędzie Ochrony Państwa.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zaliczanie okresów nieskładkowych

  Czy to prawda że do wyliczenia okresu przepracowanego do uzyskania emerytury można zaliczyć tylko 6 lat okresu nieskładkowego? Te 6 lat wynikają z urlopu wychowawczego (...)

 • Służba wojskowa a naliczanie kapitału początkowego

  Czy służba wojskowa odbyta przed 1998 r. uprawnia do naliczenia kapitału początkowego i czy można do niej doliczyć jako okresy nieskładkowe naukę w szkole średniej (...)

 • Udokumentowanie pracy w gospodarstwie

  Jak zatem po 40 latach udowodnić, że osoba, która ukończyła 16 lat i uczęszczała do szkoły oddalonej o 30 km (do której codziennie dojeżdżała) pracowała w gospodarstwie (...)

 • Dodatkowe zatrudnienie a dodatek za staż pracy

  Otrzymałam odpowiedź w sprawie braku prawa do dodatku za staż pracy w moim dodatkowym miejscu zatrudnienia (w szkole - w charakterze nauczyciela). Rozporządzenie Ministra (...)

 • Praca w gospodarstwie a nagroda jubileuszowa

  Jestem nauczycielką. Posiadam zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców. Czy do stażu pracy przy naliczaniu nagrody jubileuszowej może być zaliczona praca (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-25 poz. 120

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2007-10-11 poz. 1321

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-17 poz. 796

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-15 poz. 1407

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-04-23 poz. 523

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.