Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1632 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-18
Data wydania:2001-12-04
Data wejscia w życie:2001-12-26
Data obowiązywania:2001-12-18

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1632 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 145                — 11604 —                Poz. 1632


1632

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Na podstawie art. 72 ust. 3 i art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz.1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 59, poz. 632, z 2000 r. Nr 25, poz. 305 i z 2001 r. Nr 26, poz. 296) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 otrzymuje brzmienie: „§

24. Ustala się dla tablic rejestracyjnych wyróżniki województw oraz wyróżniki powiatów, określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

2) w załączniku nr 5 do rozporządzenia: a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie: „ Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów”, b) tabelę oznacza się jako tabelę nr 1 i wprowadza się w niej następujące zmiany: — w lp. 12 w wierszu „Ruda Âląska” kolumna 5 otrzymuje brzmienie „RS, L”, — w lp. 12 po wyrazie „tyski” oraz w lp. 14 po wyrazach „olecko-gołdapski” dodaje się odpowiednio znaki objaśniające „1)” i „2)”, — w lp. 15 w wierszu „Konin” kolumna 5 otrzymuje brzmienie „KO, N” oraz w wierszu „poznański” kolumna 5 otrzymuje brzmienie „OZ, Z”, c) pod tabelą umieszcza się objaśnienia w brzmieniu: „1) — po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat « bieruńsko-lędziński» lp. 1 w tabeli nr 2” i „2) — po dniu 1 stycznia 2002 r. powiat «olecki» lp. 3 w tabeli nr 2”, d) dodaje się tabelę nr 2 „Wyróżniki powiatów dla tablic rejestracyjnych pojazdów w powiatach utworzonych albo zmieniających nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r. — dla tablic zwyczajnych i zabytkowych” — w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia. § 2.

1. Organy rejestrujące w powiatach, które zgodnie z odrębnymi przepisami zostały utworzone lub zmieniły nazwę z dniem 1 stycznia 2002 r., stosują dla tablic rejestracyjnych pojazdów wyróżniki tych powiatów określone w tabeli nr 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia.

2. Tablice rejestracyjne pojazdów z wyróżnikami powiatów ustalonymi zgodnie z obowiązującymi przepisami, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują swoją ważność. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. d), który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Minister Infrastruktury: M. Pol

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2001 r. (poz. 1632)

TABELA NR 2 WYRÓ˚NIKI POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH POJAZDÓW W POWIATACH UTWORZONYCH ALBO ZMIENIAJĄCYCH NAZW¢ Z DNIEM 1 STYCZNIA 2002 r. — DLA TABLIC ZWYCZAJNYCH I ZABYTKOWYCH Lp. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 brzeziński olecki gołdapski leski łobeski sztumski wschowski węgorzewski Powiat 2 bieruńsko-lędziński BL BR OE GO LS LO SZ WS WE Wyróżnik powiatowy 3

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1632 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1638 z 20012001-12-18

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 18/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1637 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków odbywania u pracodawcy stażu przez bezrobotnego absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1636 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania świadczeń określonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1635 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osób poszukujących pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1634 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztów organizacji robót publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1633 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1631 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1630 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdów samochodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1629 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1628 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego wobec urzędników państwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1627 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzania przez wojewodów kontroli oraz zasad współdziałania z innymi organami.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1626 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności zapewniającej bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1625 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1624 z 20012001-12-18

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uprawiania alpinizmu.

 • Dziennik Ustaw Nr 145, poz. 1623 z 20012001-12-18

  Ustawa z dnia 14 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektórych innych ustaw.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.