Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1649 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-21
Data wydania:2001-12-11
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1649 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 148                — 11808 —                Poz. 1649


1649

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa. Na podstawie art. 39 ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 102, poz. 1116) zarządza się, co następuje: §


1. Ministerstwu Skarbu Państwa nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 41, poz. 467). §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. Prezes Rady Ministrów: L. Miller

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. (poz. 1649)

STATUT MINISTERSTWA SKARBU PA¡STWA §

1. Ministerstwo Skarbu Państwa, zwane dalej „Ministerstwem”, zapewnia obsługę Ministra Skarbu Państwa, zwanego dalej „Ministrem”, właściwego, na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 122, poz. 1341), do spraw Skarbu Państwa. §

2. W skład Ministerstwa wchodzą:

1) następujące komórki organizacyjne: a) Gabinet Polityczny Ministra, b) Biuro Ministra, c) Biuro Komunikacji Społecznej, d) Departament Analiz i Prognoz, e) Departament Prywatyzacji, f) Departament Nadzoru Właścicielskiego I, g) Departament Nadzoru Właścicielskiego II, h) Departament Instytucji Finansowych, i) Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej, j) Departament Reprywatyzacji i Udostępniania Akcji, k) Departament Ewidencji i Gospodarki Mieniem Skarbu Państwa, l) Departament Prawny, ł) Departament Zastępstwa Procesowego, m) Departament Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych, n) Departament Budżetu i Finansów, o) Departament Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą, p) Biuro Kadr i Szkolenia, r) Biuro Informatyki,

2) delegatury terenowe ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa: a) w Białymstoku dla województwa podlaskiego, b) w Ciechanowie dla województwa mazowieckiego, c) w Gdańsku dla województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, d) w Katowicach dla województwa śląskiego, e) w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego, f) w Krakowie dla województwa małopolskiego, g) w Lublinie dla województwa lubelskiego, h) w Łodzi dla województwa łódzkiego, i) w Poznaniu dla województw wielkopolskiego i lubuskiego, j) w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego, k) w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego, l) w Toruniu dla województwa kujawsko-pomorskiego, ł) we Wrocławiu dla województw dolnośląskiego i opolskiego.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1649 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1663 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1662 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1661 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1660 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1659 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjęcie zajęcia zarobkowego, składania oświadczenia o stanie majątkowym oraz właściwości przełożonych w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1658 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wypłacania ryczałtu funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonującemu stałe zadania służbowe poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1657 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1656 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia akwenów portowych oraz ogólnodostępnych obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury portowej dla każdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1655 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1654 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1653 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów i zasad sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1652 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1651 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1650 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnienia od cła towarów umieszczonych w przesyłkach.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1648 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1647 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia i innych należności pieniężnych otrzymywanych przez żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 148, poz. 1646 z 20012001-12-21

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntów będących własnością Skarbu Państwa.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Monitor Polski 2012 poz. 444

  Zarządzenie Nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2013 poz. 730

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Ministerstwu Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2006 nr 1 poz. 16

  Zarządzenie Nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

 • Monitor Polski 2012 poz. 655

  Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki

 • Monitor Polski 2012 poz. 648

  Zarządzenie Nr 71 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 września 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.