Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1738 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wydania:2001-12-11
Data wejscia w życie:2002-01-12
Data obowiązywania:2001-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1738 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 152                — 12471 —                Poz. 1738


1738

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Na podstawie art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Marszałek województwa zapewnia dostęp do informacji zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami następującym organom:

1) ministrowi właściwemu do spraw środowiska,

2) wojewodzie,

3) staroście,

4) wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta,

5) wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska,

6) urzędowi statystycznemu.

2. Wojewódzka baza danych zawiera rejestr udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) administratorze wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami — rozumie się przez to marszałka województwa,

2) indywidualnym prawie dostępu — rozumie się przez to ustalenie dla danego pracownika, który będzie korzystał z bazy danych, nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do bazy danych,

3) danych źródłowych — rozumie się przez to dane, na podstawie których zostały opracowane udostępniane informacje. § 3.

1. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są na informatycznych nośnikach danych w sposób zautomatyzowany poprzez powszechnie dostępne sieci komputerowe, z zapewnieniem bezpiecznej transmisji danych.

2. Transmisja danych, o której mowa w ust. 1, zapewnia nienaruszalność danych oraz uniemożliwia dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych.

3. Administrator bazy danych nadaje indywidualne prawa dostępu oraz określa zakres dostępnych informacji pracownikowi na pisemny wniosek organów, o których mowa w §

1.

4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem mającym dostęp do informacji uprawniony organ występuje do administratora bazy danych o cofnięcie dotychczasowych praw dostępu do informacji, o których mowa w §

1.

5. Korzystanie z baz danych następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. §

4. Minister właściwy do spraw środowiska uzyskuje dostęp do informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami, będących danymi źródłowymi do opracowania raportu wojewódzkiego określonego w przepisach o zasadach sporządzania raportu wojewódzkiego. §

5. Wojewoda uzyskuje dostęp do informacji o gospodarce odpadami dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz gdy dotyczy eksploatacji instalacji na terenach zakładów zaliczanych do tych przedsięwzięć. § 6.

1. Starosta uzyskuje dostęp do:

1) informacji dotyczących gospodarki odpadami, na terenie danego powiatu, z podziałem na gminy,

2) informacji dotyczących zezwoleń wydawanych posiadaczom odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z terenu danego województwa,

3) informacji dotyczących posiadaczy odpadów działających na terenie danego powiatu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, dotyczą:

1) ilości wytwarzanych odpadów według kodów i rodzajów odpadów przez poszczególnych wytwórców odpadów na terenie danego powiatu, składających zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

2) sposobu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów na terenie danego powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do ustawy o odpadach, z podziałem na: a) odzysk, w tym: — wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii R1, — kompostowanie R3, — przekształcenia biologiczne R3, R10, — przekształcenia fizyczno-chemiczne R2, R4, R5, R6, R7, R8, R9, — pozostałe R11, R12, R13, R14, b) unieszkodliwianie, w tym: — spalanie bez odzysku energii D10, D11, — składowanie D1, D3, D5, D7, D12, — unieszkodliwianie metodami biologicznymi D2, D8, — unieszkodliwianie metodami fizyczno-chemicznymi D4, D9, — pozostałe D13, D14, D15,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1738 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1744 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji lub innych przekazów, które mogą zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepełnoletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1743 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tożsamości oraz zasad postępowania w razie stwierdzenia braku tych znaków.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1742 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1741 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1740 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1739 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1737 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1736 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1735 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1734 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń oraz sposobu rejestracji.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1733 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia oddziałów Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1732 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1731 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1730 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wymagań systemu oceny jakości produkcji materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1729 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1728 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1727 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1726 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji skróconych i zgłoszeń celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 152, poz. 1725 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu działania Krajowej Rady Sądownictwa oraz postępowania przed Radą.

zamów dokument

Porady prawne

 • Komercyjna baza danych klientów

  Czy pracując w firmie handlowej, zbierając informację o rynku i klientach (nie tylko tej firmy, ale całej branży), mogę sporządzić komercyjną bazę klientów i swobodnie (...)

 • Sprawdzenie pochodzenie pojazdu

  Które przepisy pozwalają nabywcy na wgląd w CEPiK lub policyjną bazę danych?

 • Umowa o korzystanie z bazy danych

  Jakiego rodzaju umowę powinny zawrzeć strony, jeśli jedna ze stron udostępnia bazę danych z możliwością wprowadzenia tam danych, a druga strona chce przekazywać dane (...)

 • Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

  Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów?

 • Licencja niewyłączna na korzystanie

  Czy możliwe jest przygotowanie umowy: przekazania praw autorskich i użyczenia ich. Ktoś przekazuje mi swoją bazę danych zezwalając na ich publikację, a ja z kolei użyczam (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-12 poz. 1582

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1740

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami.

 • Komunikat UE z 2009-04-04 nr 81 poz. 4

  Przyjęcie dokumentu referencyjnego do celów dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu (...)

 • Dziennik Ustaw z 2011-11-29 poz. 1547

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-28 poz. 1739

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania raportu wojewódzkiego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.