Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1764 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wydania:2001-12-12
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1764 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 153                — 12647 —                Poz. 1764


1764

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych. Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388) zarządza się, co następuje: §


1. 1. èródłem przychodów jednostki badawczo-rozwojowej, zwanej dalej „jednostką”, są przychody uzyskane w związku z prowadzoną przez tę jednostkę działalnością, w szczególności pochodzące ze sprzedaży:

1) badań naukowych i prac rozwojowych oraz ich wyników,

2) patentów, praw ochronnych, licencji na stosowanie wynalazków i wzorów użytkowych, projektów wynalazczych stanowiących własność jednostki oraz innych rezultatów naukowych i technicznych,

3) prac z zakresu działalności wspomagającej badania,

4) prac wdrożeniowych, w tym nadzoru autorskiego,

5) produkcji doświadczalnej,

6) urządzeń i aparatury oraz innej produkcji lub usług.

2. èródłem przychodów jednostki może być dotacja budżetowa podmiotowa, przedmiotowa lub celowa, przeznaczona na finansowanie albo dofinansowanie działalności lub realizacji zadań, przyznawana zgodnie z odrębnymi przepisami. §

2. Sposób rozliczeń z tytułu zrealizowanych badań naukowych, prac rozwojowych i prac wdrożeniowych oraz ekspertyz, opinii i ocen naukowych, a także sposób dysponowania wynikami tych prac określają umowy zawierane przez jednostkę, a w odniesieniu do dotacji, o których mowa w § 1 ust. 2, określają odrębne przepisy. §

3. W księgach rachunkowych jednostka wyodrębnia dla celów podatkowych działalność, o której mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych. § 4.

1. Jednostka tworzy następujące fundusze:

1) fundusz jednostki badawczo-rozwojowej,

2) zakładowy fundusz nagród,

3) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Jednostka może utworzyć fundusz wdrożeniowy. § 5.

1. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej odzwierciedla wartość majątku jednostki.

2. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zwiększany o:

1) odpis z zysku netto,

2) darowizny i spadki.

3. Fundusz jednostki badawczo-rozwojowej jest zmniejszany o straty bilansowe. §

6. Jednostka amortyzuje i umarza środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zgodnie z przepisami o rachunkowości i o podatku dochodowym od osób prawnych. § 7.

1. Jednostka tworzy zakładowy fundusz nagród w ciężar kosztów działalności w bieżącym roku obrotowym, do wysokości odpisu 8,5% sumy wynagrodzeń otrzymanych przez pracowników tej jednostki w poprzednim roku obrotowym, uwzględniając składniki wynagrodzeń przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Wysokość odpisu, o którym mowa w ust. 1, ustala dyrektor jednostki.

3. Odpisu nie dokonuje się, jeżeli jego dokonanie powodowałoby w bieżącym roku obrotowym ujemny wynik finansowy lub zwiększałoby ujemny wynik jednostki.

4. Odpisu dokonuje się zaliczkowo w bieżącym roku obrotowym, z tym że wypłata nagród następuje w następnym roku, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jednostki.

5. Warunki wypłat ze środków zakładowego funduszu nagród określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania. §

8. Jednostka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. § 9.

1. Jednostka tworzy fundusz wdrożeniowy ze środków przekazanych jej na podstawie umów przez przedsiębiorców wdrażających wyniki badań naukowych lub prac rozwojowych tej jednostki, z tytułu osiągnięcia wymiernych efektów ekonomicznych wdrożenia.

2. Ârodki funduszu wdrożeniowego przeznacza się na wypłatę nagród za osiągnięcie efektów, o których mowa w ust.

1.

3. Warunki wypłat nagród ze środków funduszu wdrożeniowego określa zakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin ustalony przez jednostkę. § 10.

1. Zysk netto jednostki przeznacza się na zwiększenie:

1) funduszu jednostki badawczo-rozwojowej,

2) zakładowego funduszu nagród,

3) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

2. Podziału zysku netto dokonuje dyrektor jednostki po zasięgnięciu opinii rady naukowej i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ sprawujący nadzór nad jednostką.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1764 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1783 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1782 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1781 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1780 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1779 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1778 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1777 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1776 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1775 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1774 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1773 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1772 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1771 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1770 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1769 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1768 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1767 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1766 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1765 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1763 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

  Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia (...)

 • Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

  Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

 • Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

  Czy lekarz medycyny pracy może wystawić zwolnienie lekarskie dla pracownika podpisując je pieczatką indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - lekarz medycyny pracy. (...)

 • Kontrola gminy przez NIK

  Czy NIK ma prawo kontroli samorządu gminnego? W jaki sposób do tego doprowadzić? Czy skargę do NIK może zgłosić każdy obywatel RP?

 • Dofinansowanie kosztów aplikacji radcowskiej

  Pracownik zatrudniony na stanowisku Specjalisty ds obsługi prawnej został wpisany w tym roku na listę aplikantów radcowskich, pracodawca wstępnie wyraził zgodę na dofinansowanie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-09-05 poz. 993

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 2012 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie struktury polskiej przestrzeni powietrznej oraz szczegółowych warunków i sposobu korzystania z tej przestrzeni

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1877

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw z 2003-01-10 poz. 22

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Obrabiarek i Urządzeń Specjalnych" w Poznaniu

 • Dziennik Ustaw z 2011-05-30 poz. 628

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Ekologii Miast

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-16 poz. 1440

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2008 r. w sprawie reorganizacji Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w Gliwicach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.