Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1770 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2001-12-28
Data wydania:2001-12-20
Data wejscia w życie:2002-01-01
Data obowiązywania:2001-12-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1770 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 153                — 12685 —                Poz. 1770


1770

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie trybu oraz terminów pobierania opłat cukrowych. Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o regulacji rynku cukru (Dz. U. Nr 76, poz. 810 i Nr 122, poz. 1322) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Opłaty cukrowe są wpłacane przez producentów cukru buraczanego i producentów izoglukozy w dwóch ratach: zaliczkowej i końcowej.

2. Rata zaliczkowa opłat cukrowych wynosi:

1) dla producentów cukru A i B — 30%,

2) dla producentów izoglukozy A i B — 50% — ogólnej wysokości opłat cukrowych wpłacanych w danym roku rozliczeniowym.

3. Rata końcowa opłat cukrowych dla producentów cukru A i B oraz producentów izoglukozy A i B stanowi różnicę pomiędzy należną wysokością opłat cukrowych za dany rok rozliczeniowy a wpłaconą ratą zaliczkową. § 2.

1. Producenci cukru A i B przekazują Agencji Rynku Rolnego, zwanej dalej „Agencją”, pisemne oświadczenia w sprawie ilości wyprodukowanego cukru A i B — w terminie do dnia 1 lutego danego roku rozliczeniowego.

2. Producenci izoglukozy A i B przekazują Agencji pisemne oświadczenie w sprawie:

1) ilości izoglukozy A i B wyprodukowanej w okresie od początku danego roku rozliczeniowego do dnia 31 grudnia danego roku rozliczeniowego — w terminie do dnia 15 stycznia danego roku rozliczeniowego,

2) ilości izoglukozy A i B wyprodukowanej w okresie całego roku rozliczeniowego — w terminie 15 dni od dnia zakończenia danego roku rozliczeniowego.

3. Jeżeli oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wysyłane są listem poleconym, za dzień przekazania tych oświadczeń uważa się datę stempla pocztowego. § 3.

1. Agencja do dnia 15 października danego roku rozliczeniowego przekazuje producentom cukru

2. W przypadku pierwszego roku rozliczeniowego Agencja przekazuje pisemne informacje, o których mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, Agencja przesyła listem poleconym. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. § 4.

1. Ratę zaliczkową opłat cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 2, wpłaca się do dnia 31 grudnia danego roku rozliczeniowego.

2. Ratę końcową opłat cukrowych, o której mowa w § 1 ust. 3, wpłaca się:

1) w odniesieniu do cukru A i B — w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku rozliczeniowego,

2) w odniesieniu do izoglukozy A i B — w terminie 15 dni od zakończenia danego roku rozliczeniowego. §

5. Producenci cukru A i B oraz producenci izoglukozy A i B, w terminie 7 dni od dnia wpłacenia każdej raty opłat cukrowych, przekazują Agencji kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wpłaty tej raty. Przepis § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. A i B oraz producentom izoglukozy A i B pisemne informacje w sprawie:

1) wysokości opłat cukrowych w odniesieniu do cukru B oraz izoglukozy B,

2) numeru wydzielonego rachunku bankowego, na który mają być wpłacane opłaty cukrowe — z zastrzeżeniem ust. 2.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1770 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1783 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1782 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1781 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowiązku udostępniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcę prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1780 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1779 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1778 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1777 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1776 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1775 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać operaty ewidencyjne zasobów złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1774 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie kryteriów bilansowości złóż kopalin.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1773 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1772 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia i zmiany urzędowych nazw niektórych miejscowości w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz obiektów fizjograficznych w województwach lubelskim i lubuskim.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1771 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 13 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1769 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawie przyznawania i wypłaty rent strukturalnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1768 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców zatrudnionych przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1767 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca wydawane jest przez wojewodę bez względu na sytuację na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1766 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1765 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1764 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 153, poz. 1763 z 20012001-12-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-03-08 poz. 210

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 8 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-10 poz. 565

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2002-06-06 poz. 626

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie upoważnienia kierownika Biura Obsługi Transportu Międzynarodowego w Warszawie oraz polskich organizacji o zasięgu ogólnokrajowym zrzeszających międzynarodowych przewoźników drogowych do pobierania opłat za niektóre czynności administracyjne w międzynarodowym transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw z 2001-02-20 poz. 142

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości opłat za uprawnienia przewozowe w międzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upoważnionych do ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.