Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 220 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-06
Data wejscia w życie:2001-03-19
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 220 z 2001


Strona 1 z 5

Dziennik Ustaw Nr 19                — 1171 —                Poz. 220


220

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. — Kodeks celny zarządza się, co następuje: §


1. 1. Do dnia 31 grudnia 2001 r. ustanawia się kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz pojazdów samochodowych, wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w wysokości określonej w tym załączniku, pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, dla których ustanawia się obniżone zerowe stawki celne, z zastrzeżeniem §

7.

2. Wykaz państw, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

2. Jeżeli kontyngent, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie wyczerpany w części dotyczącej pojazdów samochodowych wymienionych w załączniku nr 1 w przypisie oznaczonym(2), to przywóz takich pojazdów na warunkach określonych w niniejszym rozporządzeniu może być dokonany w ramach części kontyngentu dotyczącej pojazdów samochodowych wymienionych w przypisie oznaczonym(1) tego załącznika. §

3. Obniżone zerowe stawki celne, o których mowa w § 1 ust. 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie. §

4. W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 119, poz. 1253 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 95 i Nr 13, poz. 106). §

5. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, jest dokonywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków. §

6. Pozwolenia na przywóz udzielane na podstawie jednego wniosku mogą dotyczyć przywozu łącznie nie więcej niż 400 sztuk pojazdów samochodowych osobowych lub nie więcej niż 8 sztuk pojazdów samochodowych do transportu towarowego. § 7.

1. Pozwolenia na przywóz towarów objętych kontyngentami taryfowymi, ustanowionymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych pojazdów samochodowych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 120, poz. 1275), zachowują moc do dnia upływu terminu ich ważności.

2. Do wniosków o przydział kontyngentów taryfowych ustanowionych rozporządzeniem Rady Ministrów, o którym mowa w ust. 1, nierozpatrzonych do dnia 19 marca 2001 r., stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

3. Wielkość kontyngentów określona w załączniku nr 1, o którym mowa w § 1, ulega pomniejszeniu o wielkość kontyngentów rozdysponowanych na podstawie pozwoleń określonych w ust.

1. §

8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2001 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 220 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 235 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie preferencyjnych środków, których zastosowanie przy wywozie towarów skutkuje zakazem zwolnienia od cła przy powrotnym przywozie tych towarów na polski obszar celny.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 238 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 228 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie warunków i kryteriów tworzenia i znoszenia wolnych obszarów celnych i składów wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 227 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu ustalania wartości celnej przywożonych towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 234 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia działalności w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych, wypadków, w których organ celny może wprowadzić zakazy lub ograniczenia dotyczące tej działalności, oraz ogólnych warunków i wzorów ewidencji prowadzonych w wolnych obszarach celnych i składach wolnocłowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 236 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 233 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków czasowego składowania towarów oraz tworzenia i prowadzenia magazynów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 232 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie agencji celnych i agentów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 231 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków wydawania i cofania pozwolenia na stosowanie zabezpieczenia generalnego i zabezpieczenia ryczałtowego oraz wypadków, w których zabezpieczenia te można stosować, a także sposobu określania wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 230 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz Skarbu Państwa oraz powrotnym wywozie.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 229 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie procedur uproszczonych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 226 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 225 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 224 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Państwa Izrael.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 223 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Estońskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 222 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz blach powlekanych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 221 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 219 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 218 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy.

 • Dziennik Ustaw Nr 19, poz. 217 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentu taryfowego na len przywożony z zagranicy na potrzeby przemysłu tekstylnego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Osoby zagraniczne a prowadzenie działalności gospodarczej

  Kim są osoby zagraniczne według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej? Czy mogą one prowadzić działalność w takiej formie jak pozostałe podmioty?

 • Import spoza Unii Europejskiej

  Mam zamiar zakupić towar w kraju nienależącym do Unii Europejskiej, a następnie odsprzedać go firmie znajdującej się w kraju Unii (bez VAT). Czy w takim przypadku będę (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

 • Wjazd cudzoziemca na terytorium RP

  Czy żona Brytyjczyka, która ma obywatelstwo japońskie, korzysta z prawa pobytu w Polsce razem z mężem? Na podstawie jakiego dokumentu może wjechać do Polski mąż, (...)

 • Wykonanie orzeczenia z ETE.

  Art. 1153(1) kpc mówi o konieczności nadania klauzuli wykonalności orzeczeniu sądu państwa UE zaopatrzonemu w zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego. Rozporządzenie (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-29 poz. 276

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-06 poz. 1200

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Tureckiej.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-27 poz. 1716

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zamknięcia plafonów taryfowych ilościowych na przywóz niektórych tworów rolnych pochodzących z Republiki Słowackiej.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-29 poz. 877

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów rolnych pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-06 poz. 226

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Wysp Owczych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.