Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 286 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-03-16
Data wejscia w życie:2001-04-13
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 286 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 26                — 1911 —                Poz. 286


286

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. Na podstawie art. 35h ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 14, poz. 143) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 97, poz. 1057) w § 29 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1: a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Na każdą przesyłkę oleju opałowego lub napędowego, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, przeznaczonych na cele opałowe, podmiot dokonujący odprawy przesyłki wystawia w dwóch egzemplarzach atest, z których jeden załącza do dokumentu przewozu.”, b) w pkt 4 po wyrazach „oleju opałowego” dodaje się wyrazy „lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe”, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) zawartość nieusuwalnego znacznika dodanego do oleju opałowego lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe w mg/kg oleju,”;

2) w ust. 3 po wyrazach „oleju opałowego” dodaje się wyrazy „lub napędowego, przeznaczonych na cele opałowe”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. J. Rudowski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 286 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 296 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 295 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie homologacji pojazdów.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 291 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie przeznaczenia środków Funduszu Pracy na sfinansowanie rozpoczętych inwestycji realizowanych na potrzeby powiatowych urzędów pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 284 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 289 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szkolenia i egzaminu dla ubiegających się o zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego oraz zwolnienia od obowiązku wykonywania działalności agencyjnej przy pomocy osób fizycznych posiadających zezwolenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 288 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 287 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania i badania sprawozdania z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 293 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie wysokości i warunków przyznawania funkcjonariuszom Straży Granicznej równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 294 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o wydanie wizy repatriacyjnej, wzoru wniosku o wydanie wizy repatriacyjnej oraz dokumentów wymaganych do jej wydania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 292 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wykazu produktów i grup produktów, dla których mogą być utworzone grupy producentów rolnych, minimalnej rocznej wielkości produkcji towarowej oraz minimalnej liczby członków grupy producentów rolnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 283 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie przekształceń w Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 285 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy oraz przeprowadzania egzaminów uprawniających do wykonywania zawodu aktuariusza.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 282 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 290 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie określenia podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły artystyczne zadań statutowych i programów oraz realizacji przez nauczycieli tych szkół zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 297 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających, ich pojemności, zasad kierowania do nich oraz postępowania ze sprawcami w nich umieszczonymi, a także warunków zabezpieczenia tych zakładów.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.