Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-02-16
Data wejscia w życie:2001-04-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 29                — 2111 —                Poz. 320


dzie zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych.”

b) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Do zadań Inspekcji Weterynaryjnej należy również wydawanie opinii co do zgodności z warunkami weterynaryjnymi określonymi przepisami Unii Europejskiej przedsięwzięć i zrealizowanych inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.


3. Opinie, o których mowa w ust. 2, są wydawane na wniosek podmiotu ubiegającego się o pomoc finansową.” Art. 6. W ustawie z dnia 11 grudnia 1997 r. o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami (Dz. U. Nr 157, poz. 1026, z 1999 r. Nr 55, poz. 587 i Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 119, poz. 1250) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8: a) w ust. 2 po wyrazach „może ustanowić” dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 2a”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. W zakresie towarów rolno-spożywczych rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw gospodarki wydaje również w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych.”;

2) w art. 17: a) w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy „ , z zastrzeżeniem ust. 1a”, b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. W zakresie towarów rolno–spożywczych decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego. 1b. Od decyzji, o której mowa w ust. 1a, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw rynków rolnych.”;

3) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: „Art. 21a. Minister właściwy do spraw gospodarki, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rynków rolnych, w drodze rozporządzenia, określi towary rolno-spożywcze, o których mowa w art. 8 ust. 2a i art. 17 ust. 1a, mając na wzglę-

Art. 7. Do dnia wejścia w życie przepisów dotyczących regulacji poszczególnych rynków rolnych Prezes Agencji Rynku Rolnego przedstawia Radzie Ministrów do zatwierdzenia zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych i ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Radę Agencji Rynku Rolnego roczny program działań interwencyjnych, który obejmuje w szczególności:

1) wykaz produktów rolnych i żywnościowych objętych działalnością Agencji oraz ceny interwencyjne zakupu tych produktów,

2) kwoty dopłat do cen skupu produktów, o których mowa w pkt 1, stawki tych dopłat, kwoty dopłat do wywozu produktów, o których mowa w pkt 1, i terminy udzielania dopłat,

3) środki finansowe niezbędne do wykonania rocznego programu,

4) kwotę poręczeń kredytów udzielanych przez Agencję. Art. 8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

1) przeprowadzi postępowanie mające na celu potwierdzenie spełniania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji płatniczej i wdrażającej, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej,

2) przeprowadzi do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej postępowanie mające na celu potwierdzenie spełniania przez Agencję Rynku Rolnego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa funkcji agencji płatniczych, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących regulacji rynków rolnych oraz rozwoju obszarów wiejskich. Art. 9. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 326 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 325 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 323 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 322 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-29 poz. 1790

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-31 poz. 1032

  Ustawa z dnia 4 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-13 poz. 758

  Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-20 poz. 976

  Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz zmianie niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw z 2003-08-13 poz. 1369

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie warunków kontroli weterynaryjnej produktów przy ich przeładunku, wwożonych drogą morską lub powietrzną na terytorium krajów członkowskich Unii Europejskiej przez punkt kontroli granicznej inny niż punkt kontroli granicznej przeznaczenia


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.