Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-03
Data wejscia w życie:2001-04-12
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 29                — 2151 —                Poz. 324


324

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego. Na podstawie art. 6 ust. 10 pkt 2, art. 32 ust. 5, art. 35 ust. 4, art. 36 ust. 5, art. 37 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)—c) oraz e), pkt 2 i ust. 4, art. 38 ust. 2 oraz art. 47 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 119, poz. 1259) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 4 i pkt 9 załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczą podatników stosujących specjalistyczne instalacje umożliwiające prowadzenie regeneracji olejów przepracowanych, rozumianej jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów przepracowanych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach, przy czym udział uzyskanego w procesie regeneracji oleju bazowego, będącego komponentem służącym do wytwarzania olejów smarowych, nie może być niższy niż 30%.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Stawki podatku akcyzowego określone w poz. 1 pkt 4a załącznika nr 1 do rozporządzenia dotyczą podatników wytwarzających oleje napędowe z udziałem komponentów pochodzących z przerobu olejów przepracowanych w procesach innych niż regeneracja, stosujących ciąg technologiczny przerobu olejów przepracowanych składający się co najmniej z następujących procesów jednostkowych: a) odwadniania i filtracji, b) podgrzewania, c) destylacji, d) mieszania. 2b. Stawki, o których mowa w ust. 2 i 2a, dotyczą podatników spełniających łącznie następujące warunki:

1) wytwarzających paliwa silnikowe z przerobu ropy naftowej,

2) posiadających zorganizowany w kraju system zbiórki olejów przepracowanych,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 324 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 326 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zamknięcia niektórych przejść granicznych na zachodnim odcinku granicy państwowej oraz ograniczenia ruchu przez te przejścia.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 325 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 323 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 322 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 321 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r. w sprawie szczegółowych zadań Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 320 z 2001

  Ustawa z dnia 16 lutego 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego, ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy - Kodeks celny, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej i ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami.

zamów dokument

Porady prawne

 • Akcyza na biodiesel

  Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30?

 • Przerejestrowanie samochodu a koszty

  Przebywam w Niemczech od 1999 (studiuję, pracuję, jestem tu zameldowany). Parę lat wstecz nabylem i zarejestrowalem na siebie w Niemczech auto. Obecnie chciałbym je przerejestrować (...)

 • Zmiana siedziby spółki a NIP

  W grudniu zmieniamy siedzibę spółki z o.o., co poniesie ze sobą konieczność zmiany Urzędu Skarbowego i złożenie aktualizacji NIP-2. Czy zmieni się NIP spółki?

 • Podatek VAT

  Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego (...)

 • Opłaty od importu samochodów

  Jakie opłaty/obowiązki związane są z importem samochodów używanych z krajów Unii Europejskiej?

Podobne Akty prawne

 • Legislacja UE z 2010-03-18 nr 68 poz. 24

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniającej dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz (...)

 • Dziennik Ustaw z 2009-01-07 poz. 5

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2009 r.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-13 poz. 1541

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r.

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-10 poz. 1380

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2013 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1408

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2014 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.