Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 413 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-04-10
Data wejscia w życie:2001-05-06
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 413 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 35                — 2638 —                Poz. 413


413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty. Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133 i z 1998 r. Nr 166, poz. 1243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się wyrazy „przez kierownika powiatowego urzędu pracy”;

2) w § 5: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 50%, a w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, od kwoty niespłaconej pożyczki, naliczonymi od dnia wypłacenia pożyczki przez powiatowy urząd pracy.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie: „§

7. Umowy o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy mogą przewidywać okres karencji spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nieprzekraczający 12 miesięcy. Okres

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 413 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 412 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny lub wywóz towarów z polskiego obszaru celnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 411 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 kwietnia 2001 r. w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 414 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 35, poz. 410 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Limit stopy procentowej pożyczki w lombardzie

  Osoba fizyczna prowadzi lombard, która udziela pożyczek dla innych osób fizycznych pod zastaw rzeczy. Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stopy procentowej udzielanych (...)

 • Zabezpieczenie pożyczki z ZFŚS wekslem

  Pracodawca żąda od pracownika, któremu udziela pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w kwocie 2.000 zł, weksla in blanco z deklaracją wekslową do 2.000 zł poręczonego (...)

 • Pożyczka dla pracownika

  Czy Spółka może udzielić pracownikowi pożyczkę? Jeśli tak to na jakich zasadach?

 • Warunki spłaty pożyczki z ZFŚS

  W wielu komentarzach inne świadczenie z ZFŚS niż urlopowe są określane jako świadczenia nie - roszczeniowe. Czy warunki spłaty pożyczki (umowa pożyczki) w wyniku (...)

 • Oprocentowanie pożyczki z ZFŚS

  Jakie powinno być oprocentowanie pożyczek udzielanych z funduszu socjalnego?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-18 poz. 1633

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-05 poz. 929

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-05 poz. 1519

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-30 poz. 1322

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-18 poz. 148

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lutego 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania, oprocentowania, spłaty i umarzania pożyczek dla osób niepełnosprawnych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.