Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-01-17
Data wejscia w życie:2001-02-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 5                — 336 —                Poz. 46


46

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym. Na podstawie art. 40 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu powoływania oraz działania Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, a także rad terenowych do spraw społecznej readaptacji i pomocy skazanym (Dz. U. Nr 113, poz. 723) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4.

1. Wojewoda może powołać rady terenowe.

2. Obszar działania rady terenowej wyznacza właściwość sądu okręgowego.

3. Jeżeli obszar właściwości sądu okręgowego obejmuje kilka województw, właściwy do powołania rady terenowej jest wojewoda, w województwie którego znajduje się siedziba sądu okręgowego.

4. Przewodniczącym rady terenowej jest prezes właściwego sądu okręgowego.

5. Wojewoda, z urzędu lub na zgodny wniosek zainteresowanych prezesów sądów okręgowych, może powołać jedną radę terenową dla kilku sądów okręgowych.

6. Przewodniczącego rady terenowej, powołanej dla właściwości kilku sądów okręgowych, wyznacza wojewoda spośród prezesów sądów okręgowych tworzących tę radę.”;

2) po § 4 dodaje się § 4a w brzmieniu: „§ 4a.

1. W skład rady terenowej wchodzą zaproszeni przez przewodniczącego tej rady przedstawiciele wyznaczeni przez:

1) wojewodę,

2) prezesa sądu okręgowego, w wypadku zaś powołania jednej rady terenowej dla kilku sądów okręgowych — prezesów tych sądów,

3) prokuratora okręgowego, w wypadku zaś powołania jednej rady terenowej

4. Obsługę prac rady terenowej zapewnia przewodniczący rady terenowej.”;

3) w § 5 w ust. 3 wyrazy „prezes właściwego sądu okręgowego” zastępuje się wyrazami „ przewodniczący rady terenowej”. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. dla kilku sądów okręgowych — działających w ich okręgach prokuratorów okręgowych,

4) kierowników komórek organizacyjnych urzędu wojewódzkiego właściwych do spraw zdrowia oraz zabezpieczenia społecznego,

5) dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,

6) wojewódzkiego kuratora oświaty,

7) komendanta wojewódzkiego Policji,

8) szefów regionalnych sztabów wojskowych,

9) organy wykonawcze samorządu terytorialnego,

10) dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych położonych na terenie działalności rady terenowej.

2. W wypadku powołania rady terenowej dla sądu okręgowego, którego obszar działania obejmuje kilka województw, w skład rady wchodzą przedstawiciele wojewodów oraz podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 4—9, właściwych dla tych województw.

3. Do uczestnictwa w pracach rady terenowej przewodniczący rady terenowej może zapraszać przedstawicieli podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 4, jeżeli wykonują oni swoje zadania na terenie działania tej rady terenowej.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 46 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 47 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2001 r. w sprawie diet i zwrotu kosztów podróży dla osób wchodzących w skład komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 51 z 2001

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2001 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 50 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 49 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 48 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 45 z 2001

  Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 44 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 43 z 2001

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 42 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 41 z 2001

  Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 5, poz. 40 z 2001

  Ustawa z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o świadku koronnym.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-15 poz. 172

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie kwalifikacji osób wykonujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

 • Monitor Polski 2004 nr 21 poz. 373

  Zarządzenie Nr 49 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Polityki Społecznej

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-18 poz. 551

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

 • Monitor Polski 1999 nr 31 poz. 467

  Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 września 1999 r. w sprawie pomocy społecznej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-23 poz. 439

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.