Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 582 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-05-02
Data wejscia w życie:2001-06-21
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 582 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 56                — 3822 —                Poz. 582


582

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 2 maja 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sędziego sportowego. Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639, z 1997 r. Nr 106, poz. 680, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 160, poz. 1078, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 96, poz. 1106 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 9, poz. 117, Nr 72, poz. 839 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 43) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób zamierzających wykonywać funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez właściwy polski związek sportowy.

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do osób zamierzających wykonywać funkcję sędziego sportowego w określonej dyscyplinie sportu w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez związek sportowy zrzeszający sportowców niepełnosprawnych. § 2.

1. Polski związek sportowy, w drodze decyzji, przyznaje, odmawia przyznania i pozbawia licencji sędziego sportowego w dyscyplinie sportu objętej zakresem działania związku lub wchodzącej w skład dziedziny sportu, w której ten związek działa.

2. Licencję sędziego sportowego przyznaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.

3. 3. Licencja sędziego sportowego może być przyznana na czas określony na wniosek osoby ubiegającej się o przyznanie licencji. § 3.

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji sędziego sportowego składa we właściwym polskim związku sportowym pisemny wniosek zawierający:

1) imię i nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania wnioskodawcy,

2) określenie dyscypliny sportu, w jakiej wnioskodawca zamierza pełnić funkcję sędziego sportowego,

3) określenie okresu ważności licencji w przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 3,

4) datę sporządzenia wniosku i podpis wnioskodawcy.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do wykonywania funkcji sędziego sportowego,

3) zobowiązanie do uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich, organizowanym przez właściwy polski związek sportowy,

4) zobowiązanie do wykonywania obowiązków sędziego sportowego, określonych w regulaminie sportowym właściwego polskiego związku sportowego. §

4. Przyznanie licencji potwierdza dokument, którego wzór zawiera załącznik do rozporządzenia. § 5.

1. Polski związek sportowy może odmówić przyznania licencji sędziego sportowego, jeżeli wnioskodawca nie spełnił warunków określonych w § 3 i 7, a braki formalne we wniosku nie zostały usunięte, mimo wezwania, w wyznaczonym terminie.

2. Licencji sędziego sportowego nie może uzyskać osoba, która, pełniąc tę funkcję, została przez właściwy polski związek sportowy pozbawiona licencji z przyczyn określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 — przez okres dwóch lat od daty wydania tej decyzji.

3. Odmowa przyznania licencji wymaga uzasadnienia. § 6.

1. Polski związek sportowy pozbawia licencji sędziego sportowego w razie:

1) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub ograniczenia korzystania z tych praw, stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym,

2) utraty zdrowia uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków sędziego sportowego, potwierdzonej zaświadczeniem wydanym przez lekarza,

3) popełnienia przez sędziego sportowego czynów zagrożonych w regulaminie dyscyplinarnym polskiego związku sportowego karą dyskwalifikacji w najwyższym wymiarze lub karą skreślenia z listy sędziów sportowych.

2. Polski związek sportowy może pozbawić sędziego sportowego licencji również w razie:

1) odmowy lub zaprzestania uczestnictwa w szkoleniu i podnoszeniu kwalifikacji sędziowskich,

2) naruszenia innych obowiązków sędziego sportowego, określonych w regulaminie sportowym właściwego polskiego związku sportowego.

3. Pozbawienie sędziego sportowego licencji wymaga uzasadnienia. §

7. Osoba ubiegająca się ponownie o przyznanie licencji sędziego sportowego dołącza do wniosku,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 582 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 584 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie przekształceń w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 586 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 592 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 581 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 591 z 2001

  Rozporządzanie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 589 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie materiałów geodezyjnych i kartograficznych oznaczanych klauzulą "poufne".

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 590 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2001 r. w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpieczeństwa zakładów karnych i aresztów śledczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 585 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 588 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie określenia rodzajów map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, których rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania wymaga zezwolenia, oraz trybu udzielania tych zezwoleń.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 587 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2001 r. w sprawie wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych organów realizujących zadania z zakresu rolnictwa i rynków rolnych są upoważnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 583 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie powołania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 580 z 2001

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 56, poz. 579 z 2001

  Ustawa z dnia 25 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Założenie klubu sportowego

  Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? (...)

 • Regulamin premiowania

  Czy w zakładzie budżetowym powinien funkcjonować dokument "Regulamin Premiowania"? Jeśli tak, to która komórka (kadry, finansówka, in.) powinna wykonać jego projekt (...)

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Nieodpłatna umowa o przekazanie praw autorskich

  Wydawca kalendarza uzgodnił z fotografem, iż wszystkie sesje (utwory) będą przekazane nieodpłatnie. Podczas pisania umowy o wykonanie utworów i udzielenie licencji doszło (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-10-15 poz. 1433

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na kierowanie stajnią wyścigową, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powożenie) koni oraz pełnienie funkcji sędziego wyścigowego.

 • Dziennik Ustaw z 2001-04-09 poz. 432

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie określonych dyscyplin sportu.

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-07 poz. 942

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu udzielania i sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonych na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemyśle hutnictwa żelaza i stali oraz warunków uzyskania uprawnień, zasad i trybu przyznawania, obliczania i wypłacania osłon socjalnych dla pracowników tego przemysłu w ramach dotacji ujętych w budżecie Ministerstwa Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw z 2004-12-30 poz. 2819

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 16 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przyznawania , wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej i olimpijskiej

 • Monitor Polski 2013 poz. 554

  Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2013 r. o wolnych stanowiskach sędziowskich


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.