Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 711 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-20
Data wejscia w życie:2001-07-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 711 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 67                — 5050 —                Poz. 711


711

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298 i Nr 39, poz. 459) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady gospodarki finansowej oraz zasady lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej dalej „ustawą”. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) FUS — Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,

2) fundusze — fundusze wyodrębnione w ramach FUS na podstawie art. 55 ustawy,

3) Zakład — Zakład Ubezpieczeń Społecznych, o którym mowa w art. 66 ustawy. § 3.

1. Roczny plan finansowy FUS, obejmujący wszystkie źródła przychodów i wydatków określone w ustawie oraz stan początkowy i końcowy FUS, opracowuje się na okres roku budżetowego.

2. Wydatki ustalone w układzie wykonawczym planu finansowego FUS, dotyczące wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych, mogą być dokonywane bez zmiany planu, jeżeli znajdą pokrycie w ponadplanowych przychodach, nadwyżce środków zgromadzonych w latach ubiegłych lub zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

3. Zakład sporządza sprawozdania z realizacji planu finansowego FUS w terminach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

4. Nie dokonuje się podziału planu finansowego FUS na terenowe jednostki organizacyjne. § 4.

1. Wysokość odpisu na działalność Zakładu z poszczególnych funduszy ustala się proporcjonalnie do wysokości planowanego przypisu składek na te fundusze.

2. Ârodki finansowe stanowiące odpis na działalność Zakładu, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się na rachunek bankowy Zakładu po 15 dniu każdego miesiąca w wysokości 1/12 kwoty zatwierdzonej w ustawie budżetowej. §

5. Rozliczenia finansowe FUS z budżetem państwa, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 711 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 686 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 692 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 691 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 684 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 683 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 685 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 690 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 682 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 679 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 715 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 681 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 714 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2001 r. sygn. akt P. 6/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 689 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 713 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 712 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 709 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 708 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 707 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 706 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 705 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-09 poz. 1042

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 90

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000.

 • Monitor Polski 2013 poz. 1029

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Monitor Polski 2011 nr 57 poz. 576

  Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.