Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 713 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-06-13
Data wejscia w życie:2001-07-14
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 713 z 2001


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 67                — 5053 —                Poz. 713


713

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych. Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 115, poz. 1212), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) w ust. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu: „2a) ukończenie przeszkolenia zawodowego, wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji, z wyłączeniem przeszkolenia zawodowego dla policjantów ogniw Lp. 11 Stanowisko Profesor zwyczajny patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji, albo 2b) złożenie egzaminu podoficerskiego, z wyłączeniem egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji, albo”, b) w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) ukończenie przeszkolenia zawodowego dla policjantów ogniw patrolowo-interewencyjnych i oddziałów prewencji, wymaganego do mianowania na stopień podoficera Policji, albo

2) złożenie egzaminu podoficerskiego dla policjantów ogniw patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji, albo”;

2) w załączniku do rozporządzenia w tabeli 2: a) lp. 11 otrzymuje brzmienie: Wykształcenie według odrębnych przepisów Kwalifikacje zawodowe wyższe zawodowe Staż służby w latach —

b) po lp. 11 dodaje się lp. 11a w brzmieniu: Lp. 11a Stanowisko Profesor nadzwyczajny Wykształcenie według odrębnych przepisów Kwalifikacje zawodowe wyższe zawodowe Staż służby w latach —

c) lp. 48 otrzymuje brzmienie: Lp. 48 Lektor Stanowisko Wykształcenie według odrębnych przepisów Kwalifikacje zawodowe wyższe zawodowe Staż służby w latach —

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 713 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 686 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 692 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 691 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 684 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wielkości kontyngentu krajowego produkcji skrobi ziemniaczanej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 683 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 685 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 690 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 682 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 679 z 2001

  Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 715 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 czerwca 2001 r. sygn. akt SK. 6/2001.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 711 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej oraz zasad lokowania środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 681 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia Parku Narodowego "Ujście Warty".

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 714 z 2001

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 czerwca 2001 r. sygn. akt P. 6/2000.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 689 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2001 r. w sprawie wykazu dokumentów, które dołącza się do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej oraz do wniosku o zmianę obszaru lub rzeczowego zakresu działania zakładu ubezpieczeń.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 712 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 709 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia "Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej" S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 708 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 w sprawie powierzenia "Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INWEST-PARK" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 707 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Żarnowiec" oraz ustalenia zakresu tej kontroli

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 706 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Specjalnej Strefie Ekonomicznej "Żarnowiec-Tczew" Sp. z o. o. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

 • Dziennik Ustaw Nr 67, poz. 705 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej oraz wykonywania bieżącej kontroli działalności przedsiębiorców na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN oraz ustalenia zakresu tej kontroli.

zamów dokument

Porady prawne

 • Awans w policji podczas urlopu wychowawczego

  Do służby w Policji zostałam przyjęta z dniem 20.09.1995 roku. Obecnie zajmuje stanowisko eksperta. Z dniem 24 lipca 2006 roku zostałam mianowana na stopień nadkomisarza (...)

 • Świadczenia socjalne żołnierzy

  Czy w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie służby wojskowej oraz uposażenia żołnierzy zawodowych wyz... w/g paragrafu 11 ust. (...)

 • Badania psychotechniczne

  Jestem pracownikiem służby cywilnej zatrudnionym na stanowisku poborcy skarbowego. Używam własny samochód do celów służbowych i mam za to wypłacaną delegację wg (...)

 • Ważność szkoleń BHP

  Przez jaki okres ważne są szkolenia bhp wstępne, podstawowe i okresowe? Czy pracownicy biurowi mogą podlegać tylko szkoleniom wstępnym, gdy tak ustali prezes firmy?

 • Wynagrodzenie inspektora nadzoru budowlanego

  Czy jest gdzieś zapisane od czego zależy wysokość wynagrodzenia inspektora nadzoru przy danej budowie?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-03-29 poz. 282

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2009-02-25 poz. 202

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-12 poz. 1125

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe

 • Dziennik Ustaw z 2006-03-28 poz. 371

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowisk służbowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-02-03 poz. 107

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lutego 1999 r. z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.