Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-05
Data wejscia w życie:2001-08-10
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 80                — 5902 —                Poz. 858


858

USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. Art. 1. W ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076, z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100, z 2000 r. Nr 68, poz. 805 i Nr 105, poz. 1107 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92, Nr 39, poz. 459, Nr 56, poz. 580 i Nr 63, poz. 639) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 50: a) w ust. 5 w pkt 2 w lit. b) kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „3) usług polegających na drukowaniu: a) książek i broszur (ex PCN

4901) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISBN, b) wydawnictw prasowych (SWW

2711) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrębnych przepisów symbolami ISSN, c) czasopism specjalistycznych.”, b) po ust. 5b dodaje się ust. 5c w brzmieniu: „5c. W okresie do dnia 31 grudnia 2003 r. stawkę podatku w wysokości 3% stosuje się do:

1) sprzedaży w kraju sprzętu komputerowego (bez względu na symbol SWW) przeznaczonego dla szkół i przedszkoli, w rozumieniu odpowiednio przepisów o systemie oświaty, o szkolnictwie wyższym oraz o wyższych szkołach zawodowych,

2) importu towarów określonych w pkt 1.”, c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania oraz ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego, ustali, w drodze rozporządzenia, listę towarów, o których mowa w ust. 5c, oraz warunki stosowania stawki 3%.”;

2) w załączniku nr 2 w poz. 23 na końcu stawia się przecinek i dodaje się wyrazy „w tym połączenia z Internetem w placówkach oświatowych, szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych”;

3) w załączniku nr 3 dodaje się poz. 88 w brzmieniu: „88. Usługi teleinformatyczne”. Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 860 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 862 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 861 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 859 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 870 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 866 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 869 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 865 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 864 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 863 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 872 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.