Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-20
Data wejscia w życie:2001-08-17
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 80                — 5935 —                Poz. 871


871

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie opłat za przejazdy autostradami. Na podstawie art. 3 ust. 8 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych (Dz. U. Nr 127, poz. 627, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 86, poz. 958 i Nr 109, poz. 1157) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi lub ich odcinkami, zwane dalej „opłatami”, oraz sposób ogłaszania wysokości tych opłat. § 2.

1. Opłaty są ustalane z uwzględnieniem liczby przejechanych kilometrów, kategorii pojazdu oraz studium ruchu uzgodnionego z Agencją Budowy i Eksploatacji Autostrad, zwaną dalej „Agencją”.

2. Opłata za przejazd jednego kilometra autostrady lub jej odcinka dla danej kategorii pojazdu jest kilometrową stawką opłaty za przejazd.

3. Opłaty mogą być ustalane jako opłaty zryczałtowane dla danej kategorii pojazdu. W takim przypadku opłata stanowi zryczałtowaną stawkę opłaty za przejazd. §

3. Opłaty mogą być ustalane jako opłaty abonamentowe. Możliwe jest stosowanie bonifikaty w stosunku do opłat jednorazowych. § 4.

1. W celu ustalania i pobierania opłat przyjmuje się następujący podział pojazdów na kategorie:

1) kategoria 1: motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach,

2) kategoria 2: pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze,

3) kategoria 3: pojazdy samochodowe o trzech osiach,

4) kategoria 4: pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach,

5) kategorie 5—8: pojazdy samochodowe, o których mowa w pkt 1—4, z przyczepami,

6) kategoria 9: pojazdy nienormatywne — pojazdy niemieszczące się w kategoriach wymienionych w pkt 1—5 oraz pojazdy, których wymiary albo nacisk osi lub ciężar przekraczają normy określone w przepisach o ruchu drogowym.

2. Dla pojazdów wymienionych w ust. 1 pkt 6 stawka opłaty ustalana jest z uwzględnieniem stopnia przekroczenia dopuszczalnych norm. § 5.

1. W przypadku gdy opłaty stanowią przychód koncesjonariusza, stawki opłat mogą być zmieniane przez koncesjonariusza po ich uzgodnieniu z Agencją, z uwzględnieniem sposobu określonego w umowie koncesyjnej.

2. O zamiarze zmiany stawek opłat koncesjonariusz powinien zawiadomić Agencję co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. §

6. W przypadku gdy opłaty stanowią przychód Krajowego Funduszu Autostradowego, o którym mowa w art. 39 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych, stawki opłat mogą być zmieniane przez ministra właściwego do spraw transportu, po zasięgnięciu opinii Agencji, z uwzględnieniem sposobu określonego w umowie koncesyjnej. §

7. Stawki opłat nie mogą być zmieniane częściej niż co 6 miesięcy, z tym że pierwsza ich zmiana może nastąpić po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia eksploatacji autostrady lub jej odcinka. § 8.

1. Stawki opłat ogłaszane są przez koncesjonariusza, co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem, w prasie o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym.

2. Informacja o aktualnej wysokości stawek opłat jest udostępniana przez koncesjonariusza w punktach poboru opłat. § 9.

1. Opłaty są pobierane w gotówce.

2. Opłaty mogą być pobierane także za pomocą kart magnetycznych lub kredytowych oraz przy użyciu elektronicznych urządzeń rejestrujących. §

10. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania i pobierania opłat za przejazdy autostradami płatnymi (Dz. U. Nr 58, poz. 305). §

11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 871 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 860 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Statystycznemu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 862 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 861 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 868 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości, szczegółowych zasad otrzymywania i zwrotu równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie oraz wysokości równoważnika pieniężnego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 859 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 870 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 16 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat i wynagrodzeń za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentów, określonych przepisami Prawa o ruchu drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 867 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 866 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 869 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru poświadczenia bezpieczeństwa oraz wzoru odmowy wydania poświadczenia bezpieczeństwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 865 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obróbki produktów chmielowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 864 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy chmielu oraz minimalnych wymagań co do jakości chmielu w zakresie wilgotności, zawartości zanieczyszczeń organicznych i zawartości nasion.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 863 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie określenia rejonów uprawy tytoniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 858 z 2001

  Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 80, poz. 872 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rządowej w województwie.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odliczenie VAT z paragonu za płatną autostradę

  Nasi przedstawiciele handlowi często korzystają z płatnych autostrad (polskich). Do delegacji dołączają paragony fiskalne za korzystanie z ww. autostrad. Czy na podstawie (...)

 • Zwrot za przejazdy taxi pracownika a przychód

  Pracownik pojechał na targi w podróż służbową za granicę. Po mieście, w którym odbywały się targi, jeździł taksówką, na co okazał spółce rachunki. Spółka (...)

 • Zwrot wydatków zleceniobiorcy

  Jesteśmy związani umową cywilnoprawną z osobą, która wykonuje dla nas określone usługi. W treści umowy jest mowa o możliwości wyjazdów gwarancyjnych poza granice (...)

 • Podwyższanie czynszu za lokal mieszkalny

  Jakie są zasady podwyższania czynszu najmu lokalu mieszkalnego wg ustawy O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego?

 • Podwyższenie czynszu na remont

  Czy właściciel kamienicy może do stawki czynszowej doliczać np.za m kw. 0,50 zł i zaliczać to na poczet funduszu remontowego?

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.