Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 879 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-07-26
Data wejscia w życie:2001-11-08
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 879 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 81                — 5985 —                Poz. 879


879

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25) zarządza się, co następuje: §


1. Wojewódzkim inspektoratem Inspekcji Handlowej, zwanym dalej „wojewódzkim inspektoratem”, kieruje wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, przy pomocy zastępców wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, dyrektorów delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz kierowników komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu. §

2. W skład wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) wydziały kontroli,

2) wydział ochrony konsumentów,

3) wydział prawno-organizacyjny,

4) wydział budżetowo-administracyjny,

5) sekretariat stałego polubownego sądu konsumenckiego. § 3.

1. W skład wojewódzkiego inspektoratu mogą wchodzić delegatury.

2. W skład delegatury wojewódzkiego inspektoratu wchodzą:

1) zespół lub zespoły kontroli,

2) samodzielne stanowisko pracy do spraw prawnych,

3) samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony konsumentów. § 4.

1. Szczegółową organizację wojewódzkiego inspektoratu określa regulamin organizacyjny ustalany przez wojewódzkiego inspektora i zatwierdzany przez wojewodę.

2. Regulamin organizacyjny powinien określać:

1) nazwy i symbole komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu,

2) zakresy działania komórek organizacyjnych wojewódzkiego inspektoratu,

3) zakresy działania samodzielnych stanowisk wojewódzkiego inspektoratu,

4) nazwy, siedziby, zakresy i obszary działania delegatur wojewódzkiego inspektoratu oraz zakresy działania wchodzących w ich skład komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy,

5) inne sprawy istotne dla organizacji i funkcjonowania wojewódzkiego inspektoratu. §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 879 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 880 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 888 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 887 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 886 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach nieletnich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 883 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 882 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów i urzędów administracji miar oraz trybu ich pobierania.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 885 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz na polski obszar celny sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 881 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2001 r. w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 889 z 2001

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 878 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia dla producentów cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 884 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzętu do gier towarzyskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 877 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposażeniu żołnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 876 z 2001

  Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 875 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 874 z 2001

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 81, poz. 873 z 2001

  Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 916

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego

 • Dziennik Ustaw z 1999-10-11 poz. 944

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 11 października 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji inspektoratów weterynarii.

 • Dziennik Ustaw z 2011-06-21 poz. 747

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur.

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-23 poz. 706

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-31 poz. 1827

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.