Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1025 z 2001

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-08-14
Data wejscia w życie:2001-09-18
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1025 z 2001


Dziennik Ustaw Nr 92                — 6840 —                Poz. 1025


1025

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny. Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje: §


1. Ustala się wykaz państwowych muzeów martyrologicznych, do których wstęp jest bezpłatny, stanowiący załącznik do rozporządzenia. §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: A.S. Zieliński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2001 r. (poz. 1025)

WYKAZ PA¡STWOWYCH MUZEÓW MARTYROLOGICZNYCH, DO KTÓRYCH WST¢P JEST BEZPŁATNY

1) Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu,

2) Państwowe Muzeum na Majdanku,

3) Muzeum Stutthof w Sztutowie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1025 z 2001 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1019 z 2001

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1018 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1023 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie treści i wzoru zawiadomienia o emisji certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego niepodlegających obowiązkowi wprowadzenia do publicznego obrotu, w której wartość nominalna jednego certyfikatu inwestycyjnego jest nie mniejsza niż równowartość w złotych 40 000 euro.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1022 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę maklerów giełd towarowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1021 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej rzeczników patentowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1017 z 2001

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu "Wisła - 2020".

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1029 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1027 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie Elektromontaż" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1020 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1024 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wyprawianiu skór surowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1028 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 sierpnia 2001 r. w sprawie centralnej ewidencji kierowców.

 • Dziennik Ustaw Nr 92, poz. 1026 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 11 lipca 2001 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.