Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1043 z 2001 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:
Data wydania:2001-09-03
Data wejscia w życie:2001-09-22
Data obowiązywania:

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1043 z 2001 - Strona 2


Strona 2 z 2

Dziennik Ustaw Nr 95 „5a) funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, 5b) funkcjonariuszy Służby Celnej,”                — 6941 —                Poz. 1043


b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: „1a. Podstawy wymiaru składek w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5a i 6—7, nie stanowią, niezależnie od przychodów wymienionych w § 2, także przychody, których nie wlicza się do podstawy wymiaru emerytur i rent przyznawanych na podstawie przepisów dotyczących zaopatrzenia emerytalnego tych osób. 1b. Przepisów ust. 1a nie stosuje się do przychodów z tytułu nagród, dodatków o charakterze niestałym oraz dodatkowego wynagrodzenia, wypłacanych na podstawie przepisów o uposażeniu osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2—5a i 6—7.”;


3) w § 8 wyrazy „od stwierdzenia przekroczenia” zastępuje się wyrazami „od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowych korygujących i imiennych raportów miesięcznych korygujących, złożonych w związku z przekroczeniem kwoty ograniczenia”. §

2. Przepis § 1 pkt 1 i 2 stosuje się do ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od dnia 1 stycznia 2001 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: L. Komołowski

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1043 z 2001 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1046 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 września 2001 r. w sprawie wykazu miejscowości dotkniętych powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne lub huragany.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1042 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zasięgu dzialania regionalnych inspektoratów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1045 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie nadania osobowości prawnej "Diakonii Ruchu Światło-Życie".

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1041 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1040 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wykazu sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 3%, oraz warunków jej stosowania.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1039 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 95, poz. 1044 z 2001

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania Polskich Norm.

zamów dokument

Porady prawne

 • Choroba pracownika a składka ZUS

  W jaki sposób jest obliczana podstawa wymiaru składki ZUS w przypadku gdy pracownik przebywał kilkanaście dni np.5 na zwolnieniu lekarskim, np. choroba ucha? Jak się (...)

 • Oskładkowanie świadczeń urlopowych

  Czy od świadczenia urlopowego powinna być naliczona składka zdrowotna i ewentualnie składki na ubezpieczenie społeczne?

 • Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

  Jakie konsekwencje dla pracodawcy (głównie z strony ZUS, w postaci np. zmienionych wartości składek) ma wypadek, który zdarzył się pracownikowi w czasie pracy ze skutkiem (...)

 • Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

  Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli (...)

 • Bony towarowe a składki ZUS

  Co roku na święta Bożego Narodzenia zakupujemy dla osób zatrudnionych w naszej firmie - spółce jawnej bony towarowe w całości sfinansowane ze środków zakładowego (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-07 poz. 847

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 7 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-04 poz. 1558

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2001-01-30 poz. 90

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 stycznia 2001 r. sygn. akt K. 17/2000.

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-21 poz. 488

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 maja 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-15 poz. 860

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.