Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 919 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-05
Data wydania:2002-06-28
Data wejscia w życie:2002-07-19
Data obowiązywania:2002-07-05

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 919 z 2002


Strona 1 z 4

Dziennik Ustaw Nr 100                — 6586 —                Poz. 919


919

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego. Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 731) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Równoważnik pieniężny za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przyznaje się policjantowi, który zajmuje:

1) lokal mieszkalny przydzielony na podstawie decyzji administracyjnej,

2) spółdzielczy lokal mieszkalny, w tym lokatorski lub własnościowy, oraz spółdzielczy lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu,

3) lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu, stanowiący mieszkaniowy zasób gminy lub innych jednostek samorządu terytorialnego, lokal stanowiący własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych albo pozostający w zasobach towarzystw budownictwa społecznego,

4) lokal mieszkalny zajmowany na podstawie umowy najmu inny niż wymieniony w pkt 3, dla którego stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu nie jest wyższa od stawki ustalonej przez gminę — dotyczy to również mieszkań o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2,

5) dom jednorodzinny, dom mieszkalno-pensjonatowy lub lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, będący przedmiotem własności lub współwłasności policjanta lub członków jego rodziny, o których mowa w art. 89 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,

6) tymczasową kwaterę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i

2. 2. Równoważnik pieniężny za remont lokalu mieszkalnego lub domu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1—5, zajmowanego w poprzednim miejscu pełnienia służby, z zastrzeżeniem § 2 pkt 2, przyznaje się również policjantowi:

1) przeniesionemu do pełnienia służby w innej miejscowości, który w nowym miejscu pełnienia służby otrzymał tymczasową kwaterę,

2) delegowanemu do czasowego pełnienia służby w innej miejscowości, niezależnie od posiadania lub nieposiadania w tym miejscu tymczasowej kwatery,

3) w służbie przygotowawczej, zajmującemu lokal mieszkalny na podstawie umowy najmu (podnajmu). §

2. Równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego nie przyznaje się:

1) w razie podnajmowania lokalu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1—4, w całości lub jego części,

2) jeżeli policjant lub jego małżonek otrzymuje równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego. § 3.

1. Wysokość równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego stanowi iloczyn liczby norm zaludnienia należnych policjantowi oraz członkom jego rodziny i kwoty 111,30 zł.

2. Ustalenia uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, oraz do liczby norm zaludnienia przysługujących zamieszkałym z nim członkom rodziny dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego na podstawie corocznie składanego przez niego oświadczenia mieszkaniowego.

3. Kwota równoważnika, o której mowa w ust. 1, po dokonaniu corocznej waloryzacji o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem podlega zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy.

4. Podstawę waloryzacji stanowi kwota równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja następuje.

5. Wzór oświadczenia mieszkaniowego do ustalenia uprawnień do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego oraz jego wysokości określa załącznik do rozporządzenia.

6. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia mieszkaniowego.

7. Równoważnik pieniężny, o którym mowa w ust. 1, wypłaca właściwa jednostka organizacyjna Policji. §

4. W razie zbiegu uprawnień policjanta i jego małżonka do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego przysługuje jeden korzystniejszy równoważnik. §

5. Policjant jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić, składając nowe oświadczenie mieszkaniowe, o każdej zmianie mającej wpływ na uprawnienia do otrzymania równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego albo na jego wysokość. §

6. Decyzję o cofnięciu uprawnienia do wydania dotychczas przyznanego równoważnika wydaje się, jeżeli policjant przestał spełniać warunki, o których mowa w § 1 ust. 1, lub uległy zmianie jego uprawnienia do liczby norm zaludnienia.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 919 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 923 z 20022002-07-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 45/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 922 z 20022002-07-05

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2002 r. sygn. akt K. 14/02.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 921 z 20022002-07-05

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 920 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 918 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 917 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie należności i świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Straży Granicznej oddelegowanym do pełnienia służby poza granicami państwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 916 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie nagrody jubileuszowej funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 915 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentów, które uniemożliwiają ustalenie danych identyfikujących funkcjonariusza Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 914 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie listy obszarów zagrożonych pożarem lub wybuchem, w których zastosowanie substancji kontrolowanych należy uznać za zastosowanie krytyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 913 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz trybu jej obliczania i wypłacania policjantom.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 912 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie legitymowania, zatrzymywania i przeszukania osób, zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych przez inspektorów i pracowników kontroli skarbowej oraz ponownego umieszczania zamknięć celnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 911 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, w których zatrudnionym inspektorom i pracownikom przysługuje umundurowanie służbowe i broń służbowa, a także naboru do tych komórek.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 910 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 909 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 908 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 907 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 906 z 20022002-07-05

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Taryfy celnej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-18 poz. 419

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw z 2012-03-08 poz. 252

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-03 poz. 1221

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 października 2008 r. sygn. akt U 4/08

 • Dziennik Ustaw z 2010-08-09 poz. 955

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego funkcjonariuszowi Służby Więziennej za remont lokalu mieszkalnego lub domu

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-11 poz. 410

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Agencji Wywiadu za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.