Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 983 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-07-20
Data wydania:2002-06-20
Data wejscia w życie:2002-08-04
Data obowiązywania:2002-07-20

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 983 z 2002


983

USTAWA z dnia 20 czerwca 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo własności przemysłowej. Art. 1. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 108, poz. 945) wprowadza się następujące zmiany:


1) w art. 163: a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Do umowy tej stosuje się odpowiednio przepisy art. 76 oraz art. 78 i 79.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Licencjobiorca może udzielić sublicencji na używanie znaku towarowego w zakresie udzielonego mu upoważnienia.”;

2) w art. 296: a) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: „Przepis stosuje się odpowiednio do sublicencji.”,

Dziennik Ustaw Nr 113 b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:                — 7326 —                Poz. 983


padku gdy umowa ta zawarta została z naruszeniem przepisu art. 163 ust. 2.”

„5. Uprawniony z prawa ochronnego na znak towarowy może wystąpić z roszczeniami, o których mowa w ust. 1, przeciwko licencjobiorcy lub sublicencjobiorcy w razie naruszenia tych postanowień umowy sublicencyjnej, o których mowa w ust. 4, a także w przy-

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 983 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 990 z 20022002-07-20

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2002 r. sygn. akt P. 12/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 989 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 988 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 987 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie rodzajów szkół, których uczniowie podlegają obowiązkowi odbywania przysposobienia obronnego oraz organizacji jego odbywania.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 986 z 20022002-07-20

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie wymogów, jakie powinny spełniać służby porządkowe organizatora imprezy masowej w zakresie wyszkolenia i wyposażenia, oraz szczegółowych warunków i sposobów ich działania.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 985 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 113, poz. 984 z 20022002-07-20

  Ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.