Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1155 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-08-29
Data wydania:2002-08-22
Data wejscia w życie:2002-09-01
Data obowiązywania:2002-08-29

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1155 z 2002


Strona 1 z 8

Dziennik Ustaw Nr 137                — 8701 —                Poz. 1155


1155

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 22 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2: a) skreśla się ust. 4, b) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych,” c) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w ust. 5 pkt 2, oraz zajęć religii/etyki nie może przekroczyć łącznie:

1) w klasach I—III szkoły podstawowej — 23 godzin,

2) w klasach IV—VI szkoły podstawowej — 28 godzin,

3) w każdej klasie gimnazjum, z wyjątkiem oddziałów dwujęzycznych — 31 godzin,

4) w oddziałach dwujęzycznych gimnazjum — 33 godzin,

5) w każdej klasie trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego i zasadniczej szkoły zawodowej — 35 godzin,

6) w każdej klasie czteroletniego technikum — 36 godzin.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas i oddziałów na danym etapie edukacyjnym tygodniowy wymiar godzin:

1) obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

2) zajęć religii/etyki,

3) dodatkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2, jeżeli takie zajęcia są prowadzone.”;

3) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu: „§ 9a. Na rok szkolny 2002/2003 w szkolnym planie nauczania należy określić:

1) dla klasy VI szkoły podstawowej taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej: a) z języka polskiego, historii i społeczeństwa, muzyki i plastyki — 23 godziny łącznie, b) z techniki — 1 godzinę, c) z informatyki — 1 godzinę,

2) dla klasy III gimnazjum taki tygodniowy wymiar godzin z niżej wymienionych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby łącznie z tygodniowym wymiarem godzin tych zajęć zrealizowanym w roku szkolnym 2000/2001 i 2001/2002 wyniósł on co najmniej: a) z języka polskiego — 13 godzin, b) z techniki — 1 godzinę.”;

4) załączniki nr 4, 5 i 9—13 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1—7 do niniejszego rozporządzenia;

5) w załączniku nr 15 do rozporządzenia pod tabelą przypis c) otrzymuje brzmienie: „c) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo.”;

6) w załączniku nr 16 do rozporządzenia pod tabelą przypis d) otrzymuje brzmienie: „d) należy uwzględnić zajęcia edukacyjne podstawy przedsiębiorczości w wymiarze 2 godzin tygodniowo w okresie nauczania; w roku szkolnym 2002/2003 zajęcia te mogą być prowadzone w klasie IV w wymiarze 1 godziny tygodniowo.” §

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2002 r. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1155 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1160 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2002 r. w sprawie dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1159 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie oddelegowania funkcjonariusza do pełnienia zadań służbowych poza Biuro Ochrony Rządu w urzędach obsługujących organy administracji rządowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1158 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1157 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania instrukcji szkoleniowej w zakresie zapewnienia wymogów ochrony zwierząt oraz roślin w toku szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na poligonach.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1156 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie świadectw zdolności żeglugowej statków żeglugi śródlądowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1154 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie inspektorów dozoru jądrowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1153 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące nie podlega obowiązkowi uzyskania zezwolenia albo zgłoszenia, oraz przypadków, w których może być wykonywana na podstawie zgłoszenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1152 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

 • Dziennik Ustaw Nr 137, poz. 1151 z 20022002-08-29

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień, zawieranych między przedsiębiorcami prowadzącymi działalność ubezpieczeniową, spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-07-20 poz. 845

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego o odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw z 1999-08-12 poz. 756

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa , o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-19 poz. 1079

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego

 • Dziennik Ustaw z 1987-10-23 poz. 178

  Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Edukacji Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-11 poz. 393

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.