Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-21
Data wydania:2002-09-05
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-09-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 2002


1280

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 5 września 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Na podstawie art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje: §


1. Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

—————

1) Minister

§

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Dziennik Ustaw Nr 154                — 9997 —                Poz. 1280


Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. (poz. 1280)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU JAKOÂCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPO˚YWCZYCH §

1. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niniejszego statutu. §

2. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwany dalej „Głównym Inspektorem”, przy pomocy zastępców Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wymienionych w §

4. §

3. Główny Inspektor może tworzyć komisje lub zespoły jako organy opiniodawczo-doradcze, o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb działania, w tym sposób finansowania ich działalności. § 4.

1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Kontroli Gospodarki ˚ywnościowej i Ârodków Produkcji Rolnej;

2) Wydział Kontroli Obrotu z Zagranicą;

3) Wydział Badań Rynkowych i Ewidencji;

4) Wydział Jakości i Orzecznictwa;

5) Wydział Ekologii Rolniczej;

6) Wydział Współpracy z Zagranicą i Integracji Europejskiej;

7) Wydział Nadzoru;

8) Wydział Szkoleń;

9) Wydział do Spraw Prowadzenia Punktu Kontaktowego Kodeksu ˚ywnościowego FAO/WHO;

10) Biuro Dyrektora Generalnego;

11) Stanowisko Pracy do Spraw Audytu Wewnętrznego;

12) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

2. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą również: Centralne Laboratorium w Poznaniu, Laboratorium Specjalistyczne w Białej Podlaskiej, Laboratorium Specjalistyczne w Białymstoku, Laboratorium Specjalistyczne w Gdyni, Laboratorium Specjalistyczne w Kielcach, Laboratorium Specjalistyczne w Lublinie, Laboratorium Specjalistyczne w Szczecinie i Laboratorium Specjalistyczne w Warszawie.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1280 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1285 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosku o udostępnienie danych osobowych, zgłoszenia zbioru danych do rejestracji oraz imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1284 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zasad organizacji obsługi bibliotecznej w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz zasad współdziałania bibliotek publicznych w wykonywaniu tej obsługi.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1283 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1282 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz warunków prowadzenia połowów w celach sportowo-rekreacyjnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1281 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1279 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1278 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1277 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wywozu.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1276 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2002 r. w sprawie sposobu wysyłania za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wykazu dokumentów potwierdzających uprawnienie do wysłania.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1275 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie trybu wykonywania przez Narodowy Bank Polski kontroli określonej w przepisach ustawy - Prawo dewizowe.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1274 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie warunków technicznych i organizacyjnych prowadzenia działalności kantorowej, szczegółowego sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych oraz wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności kantorowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 154, poz. 1273 z 20022002-09-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2002 r. w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-09-21 poz. 1279

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-21 poz. 1876

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1554

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 2002 r. zmieniajace rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

 • Dziennik Ustaw z 2008-01-09 poz. 16

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-14 poz. 1797

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.