Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1286 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy - Prawo o miarach.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-23
Data wydania:2002-08-29
Data wejscia w życie:2002-09-30
Data obowiązywania:2002-09-23

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1286 z 2002


1286

USTAWA z dnia 29 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz ustawy — Prawo o miarach. Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. Nr 123, poz. 1354) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu: „Art. 38a. Przepisy art. 31 ust. 1, w zakresie karty drogowej, stosuje się do dnia 31 grudnia 2002 r. — w odniesieniu do pojazdów, które w dniu wejścia w życie ustawy nie

Dziennik Ustaw Nr 155                — 10018 —                Poz. 1286cie ustawy, niespełniające jej przepisów, mogą być nadal legalizowane, o ile spełniają wymagania dotychczasowych przepisów, lecz nie dłużej niż przez 10 lat od dnia wejścia w życie ustawy, z wyłączeniem przyrządów kontrolnych, o których mowa w przepisach o czasie pracy kierowców.”.

były wyposażone w przyrząd kontrolny, o którym mowa w art. 35 ust. 1.”;

2) art. 39 otrzymuje brzmienie: „Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r., z tym że rozdział czwarty oraz art. 37 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.”. Art. 2. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636 i Nr 154, poz. 1800) art. 27 otrzymuje brzmienie: „Art. 27. Przyrządy pomiarowe zalegalizowane lub uwierzytelnione przed dniem wejścia w ży-

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 września 2002 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1286 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1299 z 20022002-09-23

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 września 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1298 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1297 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2002 r. w sprawie zadań służby medycyny pracy wobec osób świadczących pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, przebywania w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1296 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu badania zwierząt rzeźnych i mięsa tych zwierząt oraz mięsa zwierząt łownych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1295 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 września 2002 r. w sprawie sposobu uzdatnienia mięsa warunkowo zdatnego do spożycia oraz postępowania z mięsem niezdatnym do spożycia.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1294 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie przechowywania i rejestrowania dokumentacji postępowań dyscyplinarnych oraz prowadzenia ewidencji ukarań żołnierzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1293 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania dyscyplinarnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1292 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 września 2002 r. w sprawie wojskowych rzeczników dyscyplinarnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1291 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty drogowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1290 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1289 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1288 z 20022002-09-23

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

 • Dziennik Ustaw Nr 155, poz. 1287 z 20022002-09-23

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców.

zamów dokument

Porady prawne

 • Przerywany czas pracy kierowców

  U pracodawcy wprowadzono w regulaminie pracy przerywany czas pracy dla kierowców zatrudnionych w transporcie drogowym na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców. W kodeksie (...)

 • Zadaniowy czas pracy kierowcy

  Zatrudniam w swojej firmie kierowców zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony. W związku z tym , że nie pracują codziennie a tylko jak mają zlecenie wyjazdu (...)

 • Ustawa antylichwiarska a oprocentowanie weksla

  Czy ustawa "antylichwiarska" z dnia 7 lipca 2005r. o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 9 sierpnia 2005r.), która wejdzie (...)

 • Diety kierowcy

  Pracownik jest zatrudniony w charakterze kierowcy. Około 7 dni w miesiącu jest w podróżach, rozwożąc towar do odbiorców w kraju i zagranicą, w pozostałym czasie pracy (...)

 • Ustawa o świadku koronnym

  Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.