Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1331 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-30
Data wydania:2002-09-25
Data wejscia w życie:2002-10-01
Data obowiązywania:2002-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1331 z 2002


1331

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych. Na podstawie art. 118 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 126, poz. 1381 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1181 i Nr 152, poz. 1265) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych sprawuje Wojskowa Inspekcja Farmaceutyczna.

2. Organami Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej są:

1) Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego;

2) Zastępca Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego;

3) wojskowi inspektorzy farmaceutyczni.

3. Nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi oraz wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt sprawuje Wojskowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceutyczny.

4. Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego, jego zastępcę, wojskowych inspektorów farmaceutycznych i Wojskowego Weterynaryjnego Inspektora Farmaceutycznego powołuje i odwołuje Minister Obrony Narodowej na wniosek szefa komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw służby zdrowia. § 2.

1. Naczelnym Farmaceutycznym Inspektorem Wojska Polskiego może być osoba, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) uzyskała dyplom magistra farmacji w kraju bądź za granicą, uznawany w kraju za równorzędny;

2) posiada co najmniej dziesięć lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia;

3) posiada specjalizację z dziedziny farmacji aptecznej lub organizacji zaopatrzenia medycznego wojska.

2. Zastępcą Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego lub wojskowym inspektorem farmaceutycznym może być osoba, która:

1) uzyskała dyplom magistra farmacji w kraju bądź za granicą, uznawany w kraju za równorzędny;

2) posiada co najmniej pięć lat praktyki zgodnej z kierunkiem wykształcenia;

3) posiada specjalizację z dziedziny farmacji aptecznej lub organizacji zaopatrzenia medycznego wojska.

3. Wojskowym Weterynaryjnym Inspektorem Farmaceutycznym może być osoba, która posiada:

1) dyplom lekarza weterynarii i prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii;

2) co najmniej pięcioletni staż pracy, zgodnie z kierunkiem wykształcenia. § 3.

1. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego kieruje Wojskową Inspekcją Farmaceutyczną.

Dziennik Ustaw Nr 160                — 10289 —

3) pobierania próbek do badania;                Poz. 1331


2. Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego w zakresie Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonuje zadania na zasadach i w trybie przewidzianym dla Głównego Inspektora Farmaceutycznego, z wyłączeniem wydawania decyzji określonych w art. 108 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. — Prawo farmaceutyczne. § 4.

1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojskowych inspektorów farmaceutycznych jest Naczelny Inspektor Farmaceutyczny Wojska Polskiego.

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Wojskowego Weterynaryjnego Inspektora Farmaceutycznego jest Szef Służby Weterynaryjnej — Inspektor Weterynaryjny Wojska Polskiego. § 5.

1. Wojskowi inspektorzy farmaceutyczni i Wojskowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceutyczny w związku z wykonywanymi zadaniami są upoważnieni do:

1) wstępu o każdej porze do wszystkich pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których wytwarza się, dokonuje obrotu i przechowuje produkty lecznicze;

2) żądania okazania dokumentów, a także pisemnych lub ustnych wyjaśnień;

4) przeprowadzania kontroli realizacji umów o udzielanie żołnierzom w czynnej służbie wojskowej świadczeń zdrowotnych w zakresie prawidłowości wydawania leków i materiałów medycznych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych stosowanych w diagnostyce, leczeniu i rehabilitacji oraz prawidłowości wystawiania recept;

5) nadzorowania procesu gromadzenia, warunków przechowywania i dystrybucji środków materiałowych służby zdrowia zapasu wojennego.

2. W razie stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymogom jakościowym, Wojskowy Inspektor Farmaceutyczny, a w stosunku do produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych przeznaczonych wyłącznie dla zwierząt — Wojskowy Weterynaryjny Inspektor Farmaceutyczny, wydaje decyzję o zakazie wprowadzenia lub o wycofaniu z obrotu produktu i powiadamia niezwłocznie odpowiednio Naczelnego Inspektora Farmaceutycznego Wojska Polskiego albo Szefa Służby Weterynaryjnej — Inspektora Weterynaryjnego Wojska Polskiego. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2002 r. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1331 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1334 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1333 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1332 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1330 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1329 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1328 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1327 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1326 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1325 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1324 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1323 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1322 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-14 poz. 568

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie przypadków, w których żołnierze w czynnej służbie wojskowej są zwolnieni od obowiązku noszenia umundurowania oraz odznak o oznak wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-05-22 poz. 587

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu wykonywania nadzoru w zakresie czynnej służby wojskowej żołnierzy pełniących służbę w sądach wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-13 poz. 1539

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ćwiczeń wojskowych

 • Dziennik Ustaw z 1999-06-15 poz. 665

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.

 • Dziennik Ustaw z 2009-03-19 poz. 358

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia, przekształcania, likwidacji, organizacji, zarządzania i kontroli zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.