Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1334 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-09-30
Data wydania:2002-09-24
Data wejscia w życie:2002-09-30
Data obowiązywania:2002-09-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1334 z 2002


Strona 1 z 2
1334

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdów mechanicznych. Na podstawie art. 15 ust. 8b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Kontrolę rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przeprowadza się poprzez:

1) próbę kwasową dokonywaną przez policjanta;

Dziennik Ustaw Nr 160                — 10298 —                Poz. 1334


2) analizę dokonywaną przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji w zakresie badań paliw płynnych, wydany przez krajową jednostkę akredytującą na podstawie odrębnych przepisów.

2. W celu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, policjant w obecności kierującego pojazdem, a gdy to niemożliwe, w obecności osoby przybranej, pobiera ze zbiornika kontrolowanego pojazdu próbkę paliwa w niezbędnej ilości, jednak nie większej niż 0,5 dm3.

3. Do pobrania próbki policjant stosuje urządzenie umożliwiające pobranie (zassanie) ze zbiornika pojazdu odpowiedniej ilości paliwa, a następnie przelanie (przetłoczenie) do naczynia, w którym będzie poddane próbie kwasowej, lub do pojemników, w których zostanie przekazane do analizy, o której mowa w ust. 1 pkt

2.

4. Przed każdym pobraniem próbki urządzenie, o którym mowa w ust. 3, policjant przepłukuje paliwem pobranym ze zbiornika kontrolowanego pojazdu. §

2. Do zatrzymania pojazdu mechanicznego w celu przeprowadzenia kontroli rodzaju paliwa używanego do jego napędu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące kontroli ruchu drogowego2). § 3.

1. Próbę kwasową przeprowadza się poprzez dodanie odpowiedniej ilości próbki paliwa do naczynia, w którym znajduje się 18% wodny roztwór kwasu solnego, wymieszanie cieczy, a następnie pozostawienie mieszaniny przez okres 10 minut.

2. Oddzielenie się po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, warstwy o zabarwieniu od różowego do czerwonego oznacza, że w kontrolowanym paliwie znajduje się znacznik przeznaczony do barwienia oleju opałowego, określony w przepisach dotyczących podatku akcyzowego3). § 4.

1. Decyzję o przeprowadzeniu analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, podejmuje policjant w przypadku uzasadnionego zastrzeżenia co do wyników próby kwasowej albo na żądanie kierującego pojazdem.

2. Pobrana do analizy próbka paliwa jest umieszczana w dwóch jednakowych szczelnie zamykanych pojemnikach, zabezpieczających paliwo przed zmianą

jego cech charakterystycznych, oznaczonych w sposób zapewniający ustalenie pojazdu, z którego pobrano próbkę, kierującego tym pojazdem, daty i miejsca pobrania próbki i sposobu jej zabezpieczenia, oraz wyłączający zmianę ich zawartości w czasie przesyłki. W każdym z pojemników umieszcza się co najmniej 200 ml paliwa.

3. Próbkę paliwa umieszczoną w dwóch pojemnikach Policja dostarcza niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia pobrania próbki, do laboratorium, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt

2.

4. Paliwo zawarte w jednym z pojemników przeznacza się do badań, natomiast paliwo znajdujące się w drugim z pojemników stanowi zapas kontrolny laboratorium. § 5.

1. Z przeprowadzonej kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego, z zastrzeżeniem ust. 2, sporządza się protokół, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Jeżeli w wyniku kontroli, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, nie stwierdzono zastrzeżeń co do rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego, protokół sporządza się wyłącznie na żądanie kierującego kontrolowanym pojazdem, o czym należy go pouczyć.

3. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, a jeżeli zachodzi konieczność przekazania próbki do analizy, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierujący kontrolowanym pojazdem, drugi dołącza się do akt sprawy, trzeci egzemplarz, jeżeli został sporządzony, dołącza się do próbki przesłanej do laboratorium. §

6. Pozostałość pobranej próbki paliwa, niewykorzystaną do kontroli, przelewa się (przetłacza) z powrotem do zbiornika pojazdu, za zgodą kierującego pojazdem, a w przypadku braku zgody umieszcza się w pojemniku na zlewki. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

———————————

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) § 3—5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 1999 r. Nr 53, poz. 563 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 25).

3) § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 269, Nr 98, poz. 885 i Nr 125, poz. 1065).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1334 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1333 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia pomieszczeń, w których jest wykonywany areszt w celu wydalenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1332 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie osadzania żołnierza będącego w stanie nietrzeźwości w izbie zatrzymań.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1331 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2002 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w zakładach opieki zdrowotnej tworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i jednostkach wojskowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1330 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1329 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego nowej inwestycji.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1328 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydawania bonów paliwowych za drugie półrocze 2002 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1327 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznań i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1326 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie ryczałtu od niektórych przychodów ewidencjonowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1325 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji, zeznania i oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1324 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1323 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.

 • Dziennik Ustaw Nr 160, poz. 1322 z 20022002-09-30

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów studenckich i pożyczek studenckich, wysokości kredytu studenckiego i pożyczki studenckiej, warunków i trybu rozliczeń z tytułu pokrywania odsetek należnych bankom od kredytów studenckich oraz wysokości oprocentowania pożyczki i kredytu studenckiego spłacanego przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę.

zamów dokument

Porady prawne

 • Odliczenie podatku VAT od zakupu oleju silnikowego

  Do celów prowadzonej działalności gospodarczej używam samochodów osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie odliczam podatku VAT od nabytego paliwa silnikowego (...)

 • Ważność homologacji fabrycznej pojazdu z 2003 r.

  Zamierzamy kupić na fakturę VAT od EFL (Europejski Fundusz Leasingowy) używanego Renaulta Megane Kombi 1.9 diesel z 2003 roku z homologacją fabryczną jako samochód ciężarowy (...)

 • Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

  Jakie są zasady zaliczenia paliwa do kosztów uzyskania przychodu dla samochodów o ładowności do 3,5 tony?

 • VAT od paliwa do samochodów osobowych

  Prowadzę działalność gospodarczą i mam zarejestrowane na firmę dwa samochody osobowe. Czy w świetle obowiązujących obecnie przepisów mogę odliczać VAT na zakup (...)

 • Samochód w spółce z o.o.

  Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-04-22 poz. 675

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-16 poz. 1482

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu przeprowadzania przez funkcjonariusza celnego kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego

 • Legislacja UE z 2007-11-24 nr 307 poz. 22

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2007 r. dotycząca przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o (...)

 • Legislacja UE z 2007-07-10 nr 180 poz. 42

  Decyzja Komisji z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontrolowania ubezpieczenia od odpowiedzialności (...)

 • Legislacja UE z 2006-09-07 nr 245 poz. 7

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 60/2006 z dnia 2 czerwca 2006 r. zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.