Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1349 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-03
Data wydania:2002-09-28
Data wejscia w życie:2002-10-05
Data obowiązywania:2002-10-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1349 z 2002


Strona 1 z 3
1349

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Na podstawie art. 223 ust. 2 i art. 225 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Przepisy ogólne §


1. Rozporządzenie określa:

1) opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości, zwane dalej „opłatami”;

2) stawki minimalne opłat za czynności radców prawnych, zwane dalej „stawkami minimalnymi”;

3) szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej, udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. Rozdział 2 Opłaty za czynności radców prawnych przed organami wymiaru sprawiedliwości § 2.

1. Opłaty stanowiące podstawę zasądzenia przez sądy kosztów zastępstwa prawnego nie mogą być wyższe niż stawki minimalne, o których mowa w rozdziałach 3 i 4, niezależnie od wysokości tych opłat ustalonych w umowie między radcą prawnym a klientem.

2. Sąd może przyznać opłaty wyższe od wskazanych w ust. 1, jeżeli uzasadnia to rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz niezbędny nakład pracy radcy prawnego; nie mogą być one wyższe niż sześciokrotne stawki minimalne. § 3.

1. Przy ustalaniu w umowie opłaty bierze się pod uwagę rodzaj i stopień zawiłości sprawy oraz wymagany nakład pracy radcy prawnego.

2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić stawkę opłaty niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, sąd może, odpowiednio, zasądzić koszty zastępstwa w wysokości ustalonej przez radcę prawnego albo nie przyznać opłaty w ogóle. § 4.

1. Wysokość stawki minimalnej zależy od wartości przedmiotu sprawy lub jej rodzaju, a w postępo-

Dziennik Ustaw Nr 163                — 10429 —                Poz. 1349


waniu egzekucyjnym — od wartości egzekwowanego roszczenia.

2. W razie zmiany w toku postępowania wartości stanowiącej podstawę obliczenia opłat, bierze się pod uwagę wartość zmienioną, poczynając od następnej instancji. §

5. Wysokość stawek minimalnych w sprawach nieokreślonych w rozporządzeniu ustala się, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Rozdział 3 Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych §

6. Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

1) do 500 zł — 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1 500 zł — 180 zł;

3) powyżej 1 500 zł do 5 000 zł — 600 zł;

4) powyżej 5 000 zł do 10 000 zł — 1 200 zł;

5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł — 2 400 zł;

6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł — 3 600 zł;

7) powyżej 200 000 zł — 7 200 zł. §

7. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych:

1) o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6;

2) o rozgraniczenie — 360 zł;

3) dotyczących służebności — 240 zł;

4) o naruszenie posiadania — 156 zł;

5) o wpis w księdze wieczystej lub złożenie dokumentu do zbioru dokumentów — 120 zł;

6) o zniesienie współwłasności — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału współwłaściciela zastępowanego przez radcę prawnego, a w wypadku zgodnego wniosku uczestników — 50% tej stawki;

7) związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub z zarządem rzeczą wspólną — 240 zł;

8) o usunięcie niezgodności między treścią wpisu w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6 od wartości prawa dotkniętego niezgodnością. §

8. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego o:

1) zabezpieczenie spadku, dokonanie spisu inwentarza, odrzucenie spadku, ogłoszenie testamentu i nakazanie jego złożenia, zarządu spadku nieobjętego i wyjawienie przedmiotów spadkowych — 60 zł;

2) stwierdzenie nabycia spadku — 60 zł, a jeżeli przedmiotem postępowania jest również ważność testamentu — 360 zł;

3) dział spadku — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości udziału spadkowego uczestnika zastępowanego przez radcę prawnego, a w razie działu na zgodny wniosek uczestników postępowania — 50% tej stawki. §

9. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o:

1) opróżnienie lokalu mieszkalnego — 120 zł;

2) wydanie nieruchomości rolnej — 360 zł;

3) wydanie innej nieruchomości i opróżnienie lokalu użytkowego — stawkę obliczoną na podstawie § 6 od wartości sześciomiesięcznego czynszu. § 10.

1. Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw:

1) o uchylenie uchwały organu spółdzielni — 180 zł;

2) o ochronę dóbr osobistych i ochronę praw autorskich — 360 zł;

3) z zakresu postępowania nieprocesowego w sprawie niewymienionej odrębnie — 120 zł;

4) o uchylenie wyroku sądu polubownego — 1 200 zł;

5) z zakresu postępowania układowego lub upadłościowego — 1 800 zł;

6) o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego — 240 zł;

7) egzekucyjnych przy egzekucji z nieruchomości — 50% stawki obliczonej na podstawie § 6, a przy egzekucji innego rodzaju — 25% tej stawki;

8) ze skargi na czynności komornika — 60 zł;

9) rejestracji spółki — 1 200 zł;

10) rejestracji spółdzielni — 1 800 zł;

11) innych rejestracji — 600 zł;

12) zmian w rejestrze — 360 zł;

13) o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności — 60 zł;

14) o zwolnienie spod zajęcia rzeczy i praw zabezpieczonych w postępowaniu karnym u osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu — 60 zł;

15) o zwrot korzyści uzyskanych kosztem Skarbu Państwa — 60 zł;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1349 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1348 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1347 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 września 2002 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej.

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1346 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ewidencjonowania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1345 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1344 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie rozliczania dotacji podmiotowej, pobierania opłat oraz prowadzenia gospodarki finansowej przedsiębiorstwa państwowego użyteczności publicznej - "Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych".

 • Dziennik Ustaw Nr 163, poz. 1343 z 20022002-10-03

  Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu urzędowi Komitetu Badań Naukowych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opłaty za czynności profesjonalnych pełnomocników

  W praktyce sądowej pełnomocnicy używają określeń "według norm przepisanych", przy tym nie powołują się na konkretny przepis prawny. Może rodzić to podejrzenie, (...)

 • Koszty w postępowaniu sądowoadministracyjnym

  Jakie są zasady i wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu przed sądem administracyjnym? Jeżeli sąd uwzględnia skargę, to czy uwzględnia zwrot kosztów sądowych (...)

 • Koszty obrony z urzędu w sprawach karnych

  Kodeks postępowania karnego przewiduje mozliwość ustanowienia oskarżonemu obrońcy z urzędu. Oskarżony może zostać prawomocnie uniewinniony lub prawomocnie skazany. (...)

 • Wysokość kosztów zastępstwa procesowego

  25.05.2006 r. wygrałem sprawę przed wydziałem pracy sądu okręgowego o 12 347,74 zł. Sąd okregowy zasądził na moją rzecz tę kwotę oraz 900 zł tytułem zwrotu kosztów (...)

 • Koszty zastępstwa adwokackiego

  Moja firma posiada kilku dłużników. Aktualnie jesteśmy w trakcie wysyłania do nich ostatecznych wezwań do zapłaty. Chcielibyśmy wyszczególnić na tych wezwaniach (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 888

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-10 poz. 149

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw z 2013-01-30 poz. 145

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-30 poz. 887

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-10 poz. 150

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.