Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1372 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-09
Data wydania:2002-08-30
Data wejscia w życie:2002-11-09
Data obowiązywania:2002-10-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1372 z 2002


Strona 1 z 5
1372

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Art. 1. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany:

Dziennik Ustaw Nr 167


1) w art. 21: a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:                — 10606 —                Poz. 1372


hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1.”;

„6) wydzielone stoisko — oddzielone od pozostałej powierzchni punktu sprzedaży, ciąg handlowy lub lada, zamknięte własną kasą fiskalną, rejestrującą prowadzoną sprzedaż,”, b) w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu: „8) wartość sprzedaży — kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

9) sklep branżowy ze sprzedażą napojów alkoholowych — placówka, w której roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych stanowi nie mniej niż 70% wartości sprzedaży ogółu towarów w tym punkcie.”;

2) w art. 41: a) w ust. 1 skreśla się pkt 4, b) w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „zarząd gminy” zastępuje się wyrazami „wójt (burmistrz, prezydent miasta)”, c) w ust. 3 wyrazy „Zarządy gmin” zastępuje się wyrazami „Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast)”;

3) w art. 9 po ust. 3 dodaje się ust. 3a—3c w brzmieniu: „3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy. 3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie przedsiębiorcy,

2) siedzibę i adres przedsiębiorcy,

3) numer w rejestrze przedsiębiorców,

4) miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,

5) wnioskowany limit — dotyczy wyłącznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1,

6) wnioskowany termin ważności zezwolenia. 3c. Minister właściwy do spraw gospodarki lub właściwy marszałek województwa może wydać duplikaty zezwoleń, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub zniszczenia.”;

4) w art. 91: a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: „3a. Limit, o którym mowa w ust. 3, może być zwiększony na wniosek przedsiębiorcy złożony nie później niż 30 dni od dnia wykorzystania limitu określonego w zezwoleniu.”, b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót

5) art. 92 otrzymuje brzmienie: „Art. 92.

1. Za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzających w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleń są pobierane opłaty.

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydającego zezwolenie, z zastrzeżeniem ust.

5.

3. Opłaty za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości 4 000 zł dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1 000 000 zł.

4. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1 000 000 zł, opłatę za wydanie zezwoleń, o których mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 zł.

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalającego, po złożeniu pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

6. Wartość sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju tych napojów.

7. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, ustala się w wysokości 45 000 zł za 500 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrzeżeniem ust.

8. 8. Opłatę za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, dla przedsiębiorców zaopatrujących statki, pociągi i samoloty, ustala się stosownie do deklarowanego obrotu.

9. Opłata za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 91 ust. 1, wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

10. Opłata za wydanie innych decyzji, wprowadzających zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zł.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1372 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1379 z 20022002-10-09

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 września 2002 r. o sprostowaniu błędów.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1378 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2002 r. w sprawie sposobu dokonywania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Biurze Ochrony Rządu, a także trybu orzekania o tej zdolności oraz właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich w tych sprawach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1377 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 września 2002 r. w sprawie okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1376 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1375 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1374 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2002 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 167, poz. 1373 z 20022002-10-09

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków podwyższania emerytur funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Reklama wina

  Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika (...)

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Stan po użyciu alkoholu

  Jak należy definiować stan po użyciu alkoholu?

 • Badanie pracownika na spożycie alkoholu

  Od jakiegoś czasu pracownicy administracyjni na polecenie pracodawcy, bez podania przyczyny, sprawdzają trzeźwość pracowników na posterunkach pracy. Doszło nawet do (...)

 • Zwolnienie z opłaty skarbowej

  NSA w uchwale z 6 maja 2003 r. stwierdził, iż opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest opłatą o charakterze publicznoprawnym, o której (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-09-04 poz. 1175

  Ustawa z dnia 16 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 • Dziennik Ustaw z 1991-09-14 poz. 419

  Ustawa z dnia 14 września 1991 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-20 poz. 1874

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 988

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru deklaracji dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługi polegające na reklamowaniu napoju alkoholowego

 • Dziennik Ustaw z 2011-04-18 poz. 449

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 kwietnia 2011 r. sygn. akt P 26/09


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.