Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-15
Data wydania:2002-10-07
Data wejscia w życie:2002-10-30
Data obowiązywania:2002-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 2002


Strona 1 z 15

Dziennik Ustaw Nr 172                — 11051 —                Poz. 1404


1404

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. Na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. § 2.

1. Przeprowadzanie niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, zwanego dalej „czynnościami”, polega na obserwowaniu:

1) przesyłek, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą zawierać przedmioty przestępstwa;

2) nieruchomości lub przedmiotów ruchomych, w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są wykorzystywane do wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa;

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że mogą wytwarzać, przemieszczać, przechowywać lub dokonywać obrotu przedmiotami przestępstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego może dokonywać w sposób niejawny następujących zmian w przesyłkach lub innych rzeczach zawierających przedmioty przestępstwa:

1) wyłączać okresowo przesyłki i inne rzeczy z obrotu lub procesu wytwarzania, otwierać je celem sprawdzenia i oceny zawartości, oznakowania, usunięcia przedmiotów przestępstwa lub zastąpienia ich innymi przedmiotami w całości albo w części oraz celem ujawnienia i utrwalenia śladów kryminalistycznych;

2) zamykać przesyłki i inne rzeczy po otwarciu i włączać je do obrotu lub procesu wytwarzania.

3. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, może być prowadzone przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających dźwięk lub obraz, a także urządzeń technicznych umożliwiających obserwowanie bez utrwalania dźwięku lub obrazu, w tym przez ustalanie położenia osób lub przedmiotów.

4. Sprawdzenia i oceny zawartości przesyłek i innych rzeczy dokonuje się metodą organoleptyczną lub w razie potrzeby pobiera próbki do badań właściwości fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych, istotnych z uwagi na okoliczności przeprowadzania czynności, a także dla upewnienia się, że prowadzenie czynności nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego. §

3. W celu przeprowadzenia czynności kierownik jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. §

4. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadamia właściwe organy i instytucje publiczne o potrzebie wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, jeżeli jest to niezbędne do skutecznego przeprowadzenia czynności. § 5.

1. W przypadku gdy cel czynności może być osiągnięty bez współdziałania z organami i instytucjami publicznymi, czynności przeprowadza się bez zawiadomienia, o którym mowa w § 4.

2. Organy i instytucje publiczne wykonujące obowiązek, o którym mowa w art. 30 ust. 3 ustawy, udostępniają funkcjonariuszowi okazującemu zawiadomienie, o którym mowa w § 4, wykaz osób wykonujących prace związane z przyjmowaniem, przewozem i doręczaniem przesyłek w zakresie związanym z dopuszczeniem do dalszego przewozu. § 6.

1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel tych czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo Prokurator Generalny nakaże zaniechanie czynności.

2. Zaprzestanie czynności z powodu trwałego braku możliwości wykonywania czynności wymaga akceptacji Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3. Jeżeli dalsze prowadzenie czynności stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, funkcjonariusze przerywają je niezwłocznie i powiadamiają o tym Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. § 7.

1. Czynności przeprowadza się i dokumentuje z zastosowaniem określonych odrębnymi przepisami zasad i procedur ochrony niejawności form i metod wykonywania czynności służbowych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz informacji przetwarzanych przez tę Agencję.

2. Przeprowadzając czynności, można, w celu ochrony, o której mowa w ust. 1, posługiwać się dokumentami uniemożliwiającymi ustalenie danych identy-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 20022002-10-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1411 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1410 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1409 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1407 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1403 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1402 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1401 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1406 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2012-10-16 poz. 1127

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa przez Żandarmerię Wojskową

 • Dziennik Ustaw z 1999-05-04 poz. 405

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 1999 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Inspekcję Celną czynności niejawnego nadzorowania przemieszczania , przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-03-16 poz. 239

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-04 poz. 320

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1450

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe Służby Informacyjne czynności niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania lub obrotu przedmiotami przestępstwa, a także sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia materiałów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w związku z realizacją tych czynności


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.