Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-10-15
Data wydania:2002-10-07
Data wejscia w życie:2002-10-30
Data obowiązywania:2002-10-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 172                — 11078 —                Poz. 1408


1408

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 7 października 2002 r. w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Rozporządzenie określa wysokość dodatków do uposażenia otrzymywanych przez funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanego dalej „funkcjonariuszem”, zasady ich przyznawania i obniżania, sposób ich wypłaty oraz rodzaje dodatków uzasadnionych szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami lub miejscem pełnienia służby.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) uposażeniu zasadniczym — rozumie się przez to uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według grupy zaszeregowania, z uwzględnieniem wzrostu tego uposażenia z tytułu wysługi lat;

2) najniższym uposażeniu — rozumie się przez to miesięczne uposażenie zasadnicze funkcjonariusza według stawki przewidzianej dla najniższej grupy zaszeregowania wraz z dodatkiem za stopień szeregowego.

3. Dodatki do uposażenia są ustalane w stawkach miesięcznych.

4. Kwoty dodatków do uposażenia ustala się odrębnie dla funkcjonariuszy objętych oraz nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, na podstawie stawek składników uposażenia odpowiednich dla danej grupy funkcjonariuszy.

5. Kwoty dodatków do uposażenia zaokrągla się do 10 groszy w górę. §

2. Funkcjonariusz otrzymuje za posiadany stopień służbowy dodatek za stopień w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia. § 3.

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy w wysokości do 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

2. Przy ustalaniu wysokości dodatku, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności sposób wywiązywania się z obowiązków służbowych, zakres tych obowiązków, zajmowane stanowisko oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego może przyznać funkcjonariuszowi, w przypadkach uzasadnionych szczególną złożonością, charakterem lub efektami służby, dodatek służbowy w wysokości przekraczającej 50% otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień, z tym że wysokość dodatku służbowego nie może być wyższa niż 75% otrzymywanego przez funkcjonariusza uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

4. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek służbowy na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust.

5. 5. Funkcjonariuszowi może być przyznany na czas określony podwyższony dodatek służbowy, w związku z powierzeniem funkcjonariuszowi na ten czas nowych lub dodatkowych zadań albo obowiązków służbowych na innym stanowisku.

6. Funkcjonariuszowi obniża się dodatek służbowy w przypadku stwierdzenia w opinii służbowej niewywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych na zajmowanym stanowisku.

7. Dodatek służbowy nie może być niższy niż 50 zł miesięcznie. §

4. Funkcjonariuszowi mogą być przyznane następujące dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby:

1) dodatek kontrolerski;

2) dodatek za znajomość języków obcych. § 5.

1. Funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w jednostkach organizacyjnych, na stanowiskach kontroli lub audytu wewnętrznego, a także funkcjonariuszowi kierującemu taką jednostką organizacyjną oraz wykonującemu czynności kontrolne lub audytu wewnętrznego przyznaje się dodatek kontrolerski w wysokości miesięcznej do 25 % stawki uposażenia zasadniczego, według grupy zaszeregowania specjalisty obowiązującej w miejscu pełnienia służby.

2. Wysokość dodatku kontrolerskiego jest uzależniona od posiadanych przez funkcjonariusza kwalifikacji zawodowych, zakresu wykonywanych obowiązków kontrolnych, a także rzetelności i wnikliwości przeprowadzanych przez niego kontroli.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się wobec funkcjonariusza, któremu powierzono na czas określony pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku kontroli lub audytu wewnętrznego oraz wykonującego kontrolę lub audyt wewnętrzny w ramach tej jednostki organizacyjnej. § 6.

1. Funkcjonariuszowi przyznaje się dodatek za znajomość każdego języka obcego w wysokości:

1) za bardzo dobrą znajomość — 20%;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1408 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1412 z 20022002-10-15

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1411 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Wałbrzychu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1410 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Bytomiu.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1409 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 7 października 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki badawczo-rozwojowej o nazwie "Instytut Kultury" w Warszawie.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1407 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie zasad i trybu zaliczania okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1405 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu opiniowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wzoru formularza opinii służbowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1404 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1403 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego czynności operacyjno-rozpoznawczych zmierzających do sprawdzenia uzyskanych wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz wykrycia sprawców i uzyskania dowodów.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1402 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia osób, wobec których nie stosuje się przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1401 z 20022002-10-15

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2002 r. w sprawie określenia limitu świadczeń rzeczowych wykonywanych w 2003 r. na rzecz obrony.

 • Dziennik Ustaw Nr 172, poz. 1406 z 20022002-01-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-15 poz. 1406

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 października 2002 r. w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-22 poz. 1616

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie określenia grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-15 poz. 387

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

 • Dziennik Ustaw z 2012-04-20 poz. 433

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

 • Dziennik Ustaw z 2013-09-18 poz. 1100

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie grup zaszeregowania i stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tych grupach oraz wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.