Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1584 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-15
Data wydania:2002-10-29
Data wejscia w życie:2002-11-30
Data obowiązywania:2002-11-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1584 z 2002


Strona 1 z 3
1584

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 października 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego. Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „WDT” — należy przez to rozumieć Wojskowy Dozór Techniczny;

2) „specjalistycznych urządzeniach technicznych” — należy przez to rozumieć urządzenia techniczne o szczególnej konstrukcji, przeznaczeniu lub sposobie eksploatacji, podlegające dozorowi technicznemu WDT;

3) „inspektorach WDT” — należy przez to rozumieć żołnierzy WDT, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego. §

2. Szczegółowy zakres działania WDT obejmuje:

1) wykonywanie czynności dozoru technicznego nad określonymi w odrębnych przepisach urządzeniami technicznymi, w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, zwanej dalej „ustawą”;

2) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, określonymi w odrębnych przepisach;

3) wydawanie — na podstawie odrębnych przepisów — świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;

4) wnioskowanie o objęcie dozorem technicznym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 50 ust. 2 ustawy;

5) prowadzenie: a) usystematyzowanego wykazu urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT, b) ewidencji urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym WDT, c) ewidencji wydanych świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych;

6) szkolenie inspektorów WDT, kandydatów na inspektorów WDT i innych pracowników WDT;

7) egzaminowanie inspektorów WDT i kandydatów na inspektorów WDT;

8) przygotowywanie rocznych planów pracy WDT i rocznych sprawozdań z działalności WDT oraz przedkładanie ich Ministrowi Obrony Narodowej;

9) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stałą ocenę stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia;

Dziennik Ustaw Nr 189                — 12010 —                Poz. 1584


10) uzgadnianie opracowanych przez właściwe podmioty programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne;

11) współpracę z Urzędem Dozoru Technicznego i Transportowym Dozorem Technicznym w zakresie wykonywania dozoru technicznego;

12) inicjowanie i prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

13) inicjowanie: a) działalności normalizacyjnej, a także współudział w opracowywaniu projektów warunków technicznych oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych, b) opracowywania projektów warunków technicznych dla specjalistycznych urządzeń technicznych, c) przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych i prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz, d) działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwarzających i użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych;

14) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych i organizowanie doradztwa w tym zakresie. §

3. Zadania, o których mowa w § 2, WDT wykonuje w stosunku do:

1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych;

2) przedsiębiorców posiadających specjalistyczne urządzenia techniczne, w zakresie projektowania,

wytwarzania, w tym wytwarzania materiałów i elementów, naprawy i modernizacji oraz obrotu tymi urządzeniami. § 4.

1. Strukturę organizacyjną WDT tworzą Biuro WDT w Warszawie i delegatury.

2. Siedziby delegatur, o których mowa w ust. 1, znajdują się w Bydgoszczy, Gdyni, Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Wrocławiu.

3. Terytorialny obszar działania delegatur, o których mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Biuro WDT i delegatury posiadają etat zbiorczy, nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Podziału określonych w etacie zbiorczym stanowisk służbowych pomiędzy Biuro WDT i delegatury dokonuje Szef WDT. § 5.

1. Szef WDT wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępcy i szefów delegatur.

2. Szef WDT do wykonywania w jego imieniu czynności określonych w § 2 może upoważnić:

1) zastępcę Szefa WDT;

2) głównych specjalistów;

3) szefów delegatur;

4) inspektorów WDT.

3. Szef WDT wydaje inspektorom WDT upoważnienia do wykonywania czynności dozoru technicznego, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziński

Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 października 2002 r. (poz. 1584)

Załącznik nr 1

TERYTORIALNY OBSZAR DZIAŁANIA DELEGATUR WOJSKOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Bydgoszczy obejmująca obszar województw: kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego bez powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego, miasta Koszalin i bez jednostek Marynarki Wojennej oraz w województwie wielkopolskim obszar powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, kolskiego, konińskiego, pilskiego, słupeckiego, tureckiego, wągrowieckiego, złotowskiego i miasta Konin.

2. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Gdyni obejmująca obszar województwa: pomorskiego bez powiatów: kwidzyńskiego, malborskiego, tczewskiego i sztumskiego oraz w województwie zachodniopomorskim obszar powiatów: kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego i miasta Koszalin oraz jednostki Marynarki Wojennej.

3. Wojskowy Dozór Techniczny — Delegatura w Krakowie obejmująca obszar województw: małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, w województwie lubelskim obszar powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i miasta Zamość oraz w województwie opolskim obszar powiatu strzeleckiego.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1584 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1587 z 20022002-11-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 października 2002 r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji detektywa.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1586 z 20022002-11-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

 • Dziennik Ustaw Nr 189, poz. 1585 z 20022002-11-15

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 2 października 2002 r. w sprawie sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów jednostek podporządkowanych Ministrowi Obrony Narodowej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-11 poz. 1142

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 975

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-15 poz. 346

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego.

 • Dziennik Ustaw z 2013-10-01 poz. 1161

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 • Dziennik Ustaw z 2011-07-26 poz. 909

  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.