Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1666 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-27
Data wydania:2002-11-18
Data wejscia w życie:2002-12-12
Data obowiązywania:2002-11-27

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1666 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 197                — 12374 —                Poz. 1666


1666

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania inspekcji w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich. Na podstawie art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) zarządza się, co następuje: §


1. Inspekcje w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków morskich przeprowadza dyrektor właściwego urzędu morskiego, zwany dalej „organem inspekcyjnym”. §

2. Organ inspekcyjny wyznacza inspektorów do przeprowadzenia inspekcji. §

3. Przy przeprowadzaniu inspekcji na statkach morskich, zwanych dalej „statkami”, powinien być obecny kapitan statku lub wyznaczona przez niego osoba. § 4.

1. W trakcie przeprowadzania inspekcji, o której mowa w § 1, organ inspekcyjny sprawdza, czy:

1) na statku znajduje się certyfikat bezpiecznej obsługi lub inny dokument, określający wymagany skład załogi;

2) wymagany skład załogi jest zgodny z rzeczywistym stanem na pokładzie;

3) członkowie załogi zatrudnieni na statku posiadają wymagane odrębnymi przepisami dyplomy, świadectwa, zaświadczenia albo zezwolenia lub ich potwierdzenia, w myśl Prawidła I/10 Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht, 1978, sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202 oraz z 1999 r. Nr 30, poz. 286), lub dokumenty potwierdzające złożenie aplikacji;

4) dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 3, są dostępne na statku w oryginale;

5) dokumenty, o których mowa w pkt 3, są autentyczne i ważne;

6) rozkłady wacht uwzględniają przewidziane przepisami ustawy o pracy na morskich statkach handlowych okresy odpoczynku, czy są one przestrzegane i czy są we właściwy sposób podane do wiadomości załogi.

2. W przypadku uzasadnionego podejrzenia co do autentyczności dokumentów, o których mowa w ust. 1, wystawionych przez:

1) administrację morską Rzeczypospolitej Polskiej, organ inspekcyjny zatrzymuje dokument za pokwitowaniem oraz przesyła go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu;

2) inne administracje, organ inspekcyjny dokonuje sprawdzenia ich autentyczności korespondencyj———————

1)

nie z administracją morską państwa bandery, bez zatrzymywania statku, z przekazaniem informacji do następnego portu, gdzie udaje się statek. § 5.

1. Organ inspekcyjny po przeprowadzeniu inspekcji, o której mowa w § 1, sporządza protokół w 3 egzemplarzach, które podpisuje inspektor i kapitan bądź osoba przez niego wyznaczona. Po jednym egzemplarzu protokołu otrzymują kapitan kontrolowanego statku bądź osoba przez niego wyznaczona oraz armator statku. Trzeci egzemplarz dołącza się do akt sprawy.

2. Organ inspekcyjny wpisuje w protokole polecenia i zalecenia pokontrolne dla armatora i kapitana statku, wydane na podstawie wyników inspekcji, o której mowa w §

1.

3. Kapitan bądź osoba przez niego wyznaczona, przed podpisaniem protokołu, może zgłosić do jego ustaleń pisemne zastrzeżenia, które wnosi do dyrektora właściwego urzędu morskiego.

4. W terminie 7 dni dyrektor właściwego urzędu morskiego:

1) uwzględniając zastrzeżenia, dokonuje zmian w protokole albo

2) w drodze decyzji odmawia uwzględnienia zmian w protokole.

5. Kapitan zgłasza na piśmie wykonanie poleceń pokontrolnych organowi inspekcyjnemu, który je wydał, w ustalonym przez niego terminie. § 6.

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie inspekcji, że naruszone zostały obowiązujące przepisy w zakresie kwalifikacji i składu załóg statków, organ inspekcyjny podejmuje działania określone w art. 12 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim.

2. Organ inspekcyjny zezwala na opuszczenie portu po uzyskaniu pozytywnego wyniku ponownie przeprowadzonej inspekcji. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1666 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1667 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1665 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1664 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wzoru wykazu osób popierających zgłoszenie kandydata na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w wyborach przedterminowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1663 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1662 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 197, poz. 1661 z 20022002-11-27

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2007-09-24 poz. 1221

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-13 poz. 964

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2003 r. w sprawie trybu i sposobu współdziałania inspektorów rybołówstwa morskiego z organami Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Policji, Straży Granicznej oraz terenowymi organami administracji morskiej

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-09 poz. 1483

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i zakresu przeprowadzania inspekcji technicznych, dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także opłat za czynności inspekcyjne i sposobu ich uiszczania

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-10 poz. 1499

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organu inspekcyjnego dla jednostek pływających Marynarki Wojennej oraz trybu przeprowadzania przeglądów i inspekcji, a także ich rodzajów

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-08 poz. 1552

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej w sektorze żeglugi morskiej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.