Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1677 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-28
Data wydania:2002-11-15
Data wejscia w życie:2002-12-13
Data obowiązywania:2002-11-28

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1677 z 2002


1677

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do wydawania dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia wyrobu medycznego do obrotu i używania oraz oznakowania znakiem zgodności. Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 126, poz. 1380 oraz z 2002 r. Nr 152, poz. 1264) zarządza się, co następuje: §


1. Podmiotami uprawnionymi do wydawania:

1) świadectwa rejestracji wyrobów medycznych,

2) świadectwa dopuszczenia do obrotu wyrobów medycznych,

3) świadectwa jakości wyrobu medycznego,

4) świadectwa dopuszczenia do stosowania wyrobów medycznych, ———————

1)

5) opinii o wyrobie medycznym — są akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie badań lub certyfikacji wyrobów medycznych oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie i Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Naukowo-Badawczy, a w przypadku wyrobów medycznych stosowanych u zwierząt — akredytowane jednostki certyfikujące w zakresie badań lub certyfikacji wyrobów medycznych oraz Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach. §

2. Wzór oznakowania znakiem zgodności CE określa załącznik do rozporządzenia. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Zdrowia: M. Łapiński

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. (poz. 1677)

Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej — zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

WZÓR OZNAKOWANIA ZNAKIEM ZGODNOÂCI CE

1. Oznakowanie znakiem zgodności CE może być zmniejszone lub zwiększone, pod warunkiem zachowania proporcji poszczególnych elementów wzoru znaku zgodności CE.

2. Poszczególne elementy wzoru zgodności CE muszą posiadać te same wymiary pionowe, które nie mogą wynosić mniej niż 5 mm.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1677 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1678 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań zgłaszania incydentów medycznych oraz dalszego postępowania po ich zgłoszeniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1676 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1675 z 20022002-11-28

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk, zaszeregowania, kwalifikacji oraz szczegółowych zasad wynagradzania pracowników izb morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1674 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1673 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1672 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 199, poz. 1671 z 20022002-11-28

  Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1029

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat rejestrowych za zgłoszenie do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz za zmianę danych zawartych w Rejestrze

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-28 poz. 1977

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wzorów zgłoszeń rejestrowych do Rejestru Wytwórców i Wyrobów medycznych oraz wysokości opłat rejestrowych.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1935

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w Rejestrze Wytwórców i Wyrobów Medycznych oraz w Rejestrze Incydentów Medycznych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-06 poz. 1251

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zgłoszenia i powiadomienia dotyczące wyrobów oraz wysokości opłaty za złożenie wniosku o wydanie świadectwa wolnej sprzedaży

 • Dziennik Ustaw z 2004-08-16 poz. 1853

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeniowych do Rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzanie do obrotu i do używania oraz sposobu przekazywania danych objętych formularzami zgłoszeniowymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.