Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 200 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-12
Data wydania:2002-02-19
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-03-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 200 z 2002


Strona 1 z 8
200

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) zasadnicze wymagania dotyczące efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych, opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi,

których moc nominalna jest nie mniejsza niż 4 kW i nie większa niż 400 kW,

2) procedury oceny zgodności,

3) sposób znakowania nowych wodnych kotłów grzewczych, o których mowa w pkt 1, i oznaczania znakiem efektywności energetycznej,

4) wzór oznakowania CE i znaku efektywności energetycznej.

Dziennik Ustaw Nr 20                — 1218 —                Poz. 200


§

2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

1) wodnych kotłów grzewczych, które mogą być opalane innymi paliwami niż określone w § 1 pkt 1, w tym także paliwami stałymi,

2) instalacji do ciągłego przygotowywania gorącej wody,

3) kotłów grzewczych przystosowanych do opalania paliwami, których właściwości znacznie odbiegają od właściwości wprowadzonych do obrotu paliw ciekłych i gazowych, w szczególności przemysłowym gazem odpadowym, biogazem,

4) kuchenek oraz urządzeń przeznaczonych przede wszystkim do ogrzewania pomieszczeń, w których są zainstalowane, a także do dostarczania gorącej wody do celów centralnego ogrzewania i użytkowych,

5) urządzeń o mocy nominalnej mniejszej niż 6 kW, wykorzystujących obieg grawitacyjny i przeznaczonych wyłącznie do wytwarzania zapasu gorącej wody użytkowej,

6) kotłów grzewczych wytwarzanych jednostkowo. §

3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) kotle — należy przez to rozumieć wodny kocioł grzewczy składający się z zespołu korpusu kotła z palnikiem, przeznaczony do przekazywania wodzie ciepła otrzymanego ze spalania,

2) urządzeniu — należy przez to rozumieć: a) korpus kotła przeznaczony do wyposażenia w palnik, b) palnik przeznaczony do zamontowania w kotle,

3) użytecznej mocy nominalnej — należy przez to rozumieć ustaloną i zagwarantowaną przez producenta maksymalną moc cieplną osiąganą podczas pracy ciągłej, przy utrzymaniu podanej przez producenta efektywności energetycznej, wyrażoną w kW,

4) efektywności energetycznej — należy przez to rozumieć stosunek mocy cieplnej oddanej wodzie kotłowej do iloczynu dolnej wartości opałowej paliwa, przy stałym ciśnieniu paliwa, i zużycia paliwa wyrażonego jako ilość paliwa na jednostkę czasu,

5) obciążeniu częściowym — należy przez to rozumieć stosunek mocy użytecznej kotła pracującego z przerwami lub poniżej mocy nominalnej do jego użytecznej mocy nominalnej, wyrażony w %,

6) średniej temperaturze wody kotłowej — należy przez to rozumieć średnią wartość temperatur wody kotłowej na wlocie i wylocie z kotła,

7) kotle standardowym — należy przez to rozumieć kocioł, w którym średnia temperatura wody jest ograniczona konstrukcyjnie,

8) kotle kondensacyjnym — należy przez to rozumieć kocioł o konstrukcji dostosowanej do stałego skraplania znacznej części pary wodnej zawartej w spalinach,

9) kotle niskotemperaturowym — należy przez to rozumieć kocioł, w tym kocioł kondensacyjny na paliwa ciekłe, który może pracować w ruchu ciągłym przy temperaturze wody zasilającej od 35°C do 40°C, w którym w określonych warunkach może następować skraplanie,

10) kotle dwufunkcyjnym — należy przez to rozumieć kocioł przeznaczony do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej,

11) normach zharmonizowanych — należy przez to rozumieć normy europejskie ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską i ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich,

12) wyrobie — należy przez to rozumieć kocioł lub urządzenie. § 4.

1. Urządzenia wprowadzane do obrotu oddzielnie powinny posiadać oznakowanie CE.

2. Do urządzeń powinna być dołączona deklaracja zgodności WE określająca parametry umożliwiające urządzeniom osiągnięcie po montażu poziomów efektywności energetycznej, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Jeżeli do kotłów mają zastosowanie także przepisy innych rozporządzeń wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw, które przewidują umieszczenie oznakowania CE, oznakowanie to może być umieszczone pod warunkiem, że kotły spełniają również wymagania tych przepisów.

2. Jeżeli przepisy co najmniej jednego z rozporządzeń, o których mowa w ust. 1, pozwalają producentowi w okresie przejściowym na wybór innych przepisów, oznakowanie CE powinno wskazywać zgodność tylko z przepisami tych rozporządzeń, które zastosował producent. W takim przypadku producent powinien podać szczegółowe dane o zastosowanych przepisach w dołączonych do kotłów dokumentach, ostrzeżeniach lub instrukcjach, wymaganych przez te przepisy.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 20, poz. 200 z 2002 - pozostałe dokumenty:

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-24 poz. 1943

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi.

 • Dziennik Ustaw z 2006-12-22 poz. 1741

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw z 2012-12-12 poz. 1397

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej

 • Dziennik Ustaw z 2005-10-31 poz. 1846

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 października 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-17 poz. 985

  Traktat Karty Energetycznej oraz Protokół Karty Energetycznej dotyczący efektywności energetycznej i odnośnych aspektów ochrony środowiska, sporządzone w Lizbonie dnia 17 grudnia 1994 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.