Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-11-30
Data wydania:2002-11-05
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-11-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 2002


1693

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym. Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowe obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej i pracodawcy zewnętrznego w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym oraz

Dziennik Ustaw Nr 201                — 12594 —                Poz. 1693


obowiązki pracownika zewnętrznego w zakresie takiej ochrony. §

2. Kierownik jednostki organizacyjnej, stwarzając warunki do bezpiecznej pracy pracowników zewnętrznych, jest w szczególności obowiązany:

1) sprawdzić, czy pracownicy zewnętrzni posiadają aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”;

2) zapewnić pracownikom przeszkolenie specjalistyczne uwzględniające specyfikę terenu kontrolowanego i planowanej pracy, niezależnie od szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 4;

3) zapewnić im opiekę medyczną, niezbędne środki ochrony indywidualnej, stosownie do warunków narażenia;

4) zapewnić warunki pracy umożliwiające przestrzeganie przez nich limitów użytkowych dawek promieniowania jonizującego, przewidzianych dla planowanej pracy;

5) zapewnić prowadzenie pomiaru dawek indywidualnych oraz innych pomiarów dozymetrycznych odpowiednio do warunków narażenia, jak również prowadzenie dokumentacji tych pomiarów. § 3.

1. Pracodawca zewnętrzny zapewnia ochronę radiologiczną swoim pracownikom, a w szczególności:

1) badania lekarskie w celu uzyskania orzeczenia uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy, o zdolności pracownika do pracy, w tym stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia;

2) przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej;

3) przestrzeganie limitów użytkowych dawek promieniowania jonizującego;

4) podstawowe szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

5) objęcie pracowników oceną narażenia, a pracowników kategorii A — także nadzorem medycznym;

6) uaktualnianie danych radiologicznych indywidualnego monitoringu narażenia poszczególnych pracowników w dokumentach tych pracowników, a w przypadku pracowników kategorii A — także w centralnym rejestrze dawek indywidualnych.

2. Pracodawca zewnętrzny może, w drodze umowy, powierzyć kierownikowi jednostki organizacyjnej wykonanie wszystkich lub niektórych obowiązków wymienionych w ust.

1. §

4. W stosunku do pracownika zewnętrznego samodzielnie wykonującego pracę na terenie kontrolowanym obowiązki pracodawcy zewnętrznego, wymie-

nione w § 3 ust. 1 pkt 4 i 6, wypełnia kierownik jednostki organizacyjnej. §

5. Pracownik zewnętrzny jest obowiązany:

1) przestrzegać zasad bezpiecznej pracy w warunkach narażenia, w tym szczegółowych przepisów obowiązujących na danym stanowisku pracy w jednostce organizacyjnej, w której wykonuje pracę na terenie kontrolowanym;

2) współdziałać z kierownikiem jednostki organizacyjnej w zakresie poprawy warunków pracy i właściwej kontroli otrzymanych dawek promieniowania jonizującego. §

6. Kierownik jednostki organizacyjnej po zakończeniu przez pracownika zewnętrznego wykonywania pracy na terenie kontrolowanym:

1) niezwłocznie wydaje pracownikowi zewnętrznemu dokument potwierdzający wykonywanie tej pracy, zawierający następujące dane: a) numer identyfikacyjny dokumentu, b) nazwę, adres i numer REGON jednostki organizacyjnej, c) nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców pracownika, d) informację o rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika na terenie kontrolowanym, e) okres wykonywania pracy na terenie kontrolowanym, f) ocenę dawki skutecznej (efektywnej), w tym skutecznej dawki obciążającej, a także, w zależności od rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, dawek równoważnych dla soczewek oczu, skóry oraz dłoni, przedramion, stóp i podudzi, otrzymanych przez pracownika w okresie wykonywania pracy na terenie kontrolowanym, wraz z informacją o podmiocie dokonującym oceny i o podstawie oceny, g) informację o okolicznościach, w jakich powstało narażenie;

2) rejestruje dane, o których mowa w pkt 1 lit. a oraz lit. c—g;

3) przekazuje pracodawcy zewnętrznemu: a) dane, o których mowa w pkt 1, b) wyniki pomiarów dozymetrycznych stanowiących podstawę oceny dawki promieniowania jonizującego otrzymanej przez pracownika zewnętrznego wraz z informacją o podmiocie dokonującym pomiarów i o stosowanych metodach pomiarowych. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1693 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1703 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1701 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie aplikacji referendarskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1700 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie przekształcenia Centralnego Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej z Polikliniką Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1699 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Medycznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1698 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 13 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Promocji Twórczości.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1697 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2002 r. w sprawie okresów wliczanych do okresu służby, od którego zależy nabycie prawa do nagrody jubileuszowej, oraz zasad jej obliczania i wypłacania funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1696 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie wysokości dopłat do mleka Ekstra w 2003 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1695 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu prac nad Długofalową strategią rozwoju regionalnego kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1694 z 20022002-11-30

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie dopuszczalności pomocy publicznej udzielanej na szkolenia na potrzeby określonych przedsiębiorców.

 • Dziennik Ustaw Nr 201, poz. 1702 z 20022002-11-27

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Zakaz palenia tytoniu na terenie zakładu a BHP

  W regulaminie pracy umieściłem zapis o zakazie palenia papierosów w czasie pracy na terenie całego zakładu (sklep spożywczy). W momencie rozmowy kwalifikacyjnej o tym (...)

 • Nazwanie systemu czasu pracy w regulaminie

  Jeśli w zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy, to czy w regulaminie pracy koniecznie musi znaleźć się kodeksowe sformułowanie, że obowiązuje (...)

 • Obowiązek zawiadomienia PIP

  Czy istnieje przepis (jaki?) nakazujący osobie prowadzącej działalność gospodarczą dokonać dobrowolnego zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy? Jeżeli tak, to (...)

 • Transport gotówki do banku

  Czy są jakieś przepisy regulujące obowiązek korzystania z usług ochrony mienia podczas transportu gotówki z firmy do banku przez kasjerkę. Czy są może jakieś ograniczenia (...)

 • Przebywanie na terenie zakładu pracy

  Czy można zabronić pracownikowi przebywania na terenie zakładu pracy po godzinach jego pracy? Jeśli tak, to jaka jest tego podstawa prawna? Jestem właścicielem hotelu (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-01 poz. 1064

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-26 poz. 255

  Ustawa z dnia 8 stycznia 2004 r. o ratyfikacji Konwencji nr 148 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej ochrony pracowników przed zagrożeniami zawodowymi w miejscu pracy, spowodowanymi zanieczyszczeniami powietrza, hałasem i wibracjami, przyjętej w Genewie dnia 20 czerwca 1977 r.

 • Legislacja UE z 2008-02-21 nr 47 poz. 49

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 123/2007 z dnia 28 września 2007 r. zmieniająca załącznik XVIII (BHP, prawo pracy i równe traktowanie mężczyzn (...)

 • Komunikat UE z 2009-08-22 nr 198 poz. 30

  Sprostowanie do komunikatu Komisji w ramach wdrażania dyrektywy Rady 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw (...)

 • Komunikat UE z 2010-05-22 nr 134 poz. 35

  Sprawa T-6/09: Postanowienie Sądu z dnia 24 marca 2010 r. — Hansen przeciwko Komisji (Skarga o odszkodowanie — Konsekwencje dla zdrowia publicznego (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.