Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1722 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-09
Data wydania:2002-11-19
Data wejscia w życie:2002-12-24
Data obowiązywania:2002-12-09

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1722 z 2002


1722

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach i niepublicznych placówkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne. Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego ———————

1)

Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej — oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).


w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557, Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268) zarządza się, co następuje:

Dziennik Ustaw Nr 204                — 12686 —                Poz. 1722


§

1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) „Karcie Nauczyciela” — rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 i Nr 113, poz. 984);

2) „przedszkolu lub placówce” — rozumie się przez to niepubliczne przedszkola i niepubliczne placówki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) oraz niepubliczne placówki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r.


Nr 20, poz. 170,
Nr 79, poz. 885 i Nr 90, poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154, poz. 1792) prowadzone przez kościelne osoby prawne;

3) „nauczycielach” — rozumie się przez to nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, w przedszkolach lub placówkach;

4) „dyrektorach” — rozumie się przez to osoby kierujące przedszkolami i placówkami. §

2. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach lub placówkach obowiązani są rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola lub placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciele obowiązani są kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. §

3. Praca nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach lub placówkach podlega ocenie w każdym czasie na ich wniosek, a także z inicjatywy dyrektora lub na wniosek organu prowadzącego. Praca nauczycieli, którym powierzono stanowiska dyrektorów w przedszkolach lub placówkach, podlega ocenie na ich wniosek lub na wniosek organu prowadzącego. W przypadku gdy dyrektorem przedszkola lub placówki jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli dokonuje nauczyciel upoważniony przez organ prowadzący. Przepisy art. 6a ust. 4—10 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio.

§

4. Stanowiska nauczycieli w przedszkolach lub placówkach mogą zajmować osoby, które:

1) posiadają wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyły zakład kształcenia nauczycieli i podejmują pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzegają podstawowych zasad moralnych;

3) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu. §

5. W przedszkolach lub placówkach stanowiska nauczycieli mogą zajmować osoby posiadające kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone odpowiednio w przepisach dotyczących kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli albo w przepisach dotyczących placówek działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej. §

6. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolach lub placówkach oraz dyrektorzy tych przedszkoli i placówek mogą ubiegać się o stopnie awansu zawodowego w trybie i na zasadach określonych w art. 9a—9i Karty Nauczyciela. §

7. Do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach lub placówkach przepis art. 26 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio. §

8. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” nadawany będzie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolach lub placówkach za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Przepisy art. 51 ust. 2 i 3 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio. §

9. Nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w przedszkolach lub placówkach podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w §

2. Przepisy art. 75 ust. 2 oraz art. 76—85 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio. §

10. Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego określonego w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem przepisów Karty Nauczyciela, z tym że nauczyciele zaliczani są do pracowników wykonujących pracę w szczególnym charakterze. Przepisy art. 87—90 Karty Nauczyciela stosuje się odpowiednio. §

11. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i wychowawców zatrudnionych w szkołach (placówkach) prowadzonych przez osoby prawne Kościoła Katolickiego (M. P. Nr 30, poz. 316). §

12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. Łybacka

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1722 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1729 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1728 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1727 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1726 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2002 r. w sprawie kategorii materiałów paszowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1725 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań próbek środków żywienia zwierząt.

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1724 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie wniosku o wszczęcie postępowania antydumpingowego

 • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1723 z 20022002-12-09

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-03 poz. 1421

  Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego oraz ustawy – Karta Nauczyciela

 • Dziennik Ustaw z 2010-11-16 poz. 1408

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-07 poz. 134

  Ustawa z dnia 3 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy

 • Dziennik Ustaw z 2009-08-31 poz. 1130

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Dziennik Ustaw z 2011-08-04 poz. 968

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.