Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1802 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-16
Data wydania:2002-11-23
Data wejscia w życie:2002-12-31
Data obowiązywania:2002-12-16

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1802 z 2002


Strona 1 z 2
1802

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 77 § 5 otrzymuje brzmienie: „§


5. Sędzia delegowany do sądu wyższego, po sześciu miesiącach delegowania, na pozostały okres delegacji uzyskuje prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla sędziego tego sądu,

————————

1) Niniejszą ustawą

chyba że przysługuje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.”;

2) w art. 91 § 2 otrzymuje brzmienie: „§

2. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa — 115% stawki podstawowej dla danego stanowiska sędziowskiego.”;

3) w art. 142 po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: „§ 3a. Wynagrodzenie zasadnicze aplikanta sądowego ustala się według zasad określonych w art. 91 § 1 zdanie pierwsze, w trybie określonym w art. 91 § 8.”.

zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych.

Dziennik Ustaw Nr 213                — 13441 —                Poz. 1802


Art. 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 50 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjątkiem Prokuratury Krajowej, po sześciu miesiącach delegowania uzyskuje na pozostały okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego dla prokuratora tej jednostki, chyba że przysługuje mu druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.”;

2) w art. 62 ust. 1 i 1a otrzymują brzmienie: „1. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorzędnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa; wysokość wynagrodzenia prokuratorów równorzędnych jednostek organizacyjnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów Sądu Najwyższego. 1a. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na danym stanowisku ustala się w stawce podstawowej, w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 107% stawki podstawowej, a druga stawka awansowa — 115% stawki podstawowej dla danego stanowiska prokuratorskiego.”. Art. 3. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 35d w ust. 1 dodaje się pkt 15 i 16 w brzmieniu: „15) powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

16) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.”;

2) w art. 35e: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Audyt wewnętrzny w jednostce sektora finansów publicznych prowadzi audytor wewnętrzny zatrudniony w tej jednostce, z zastrzeżeniem ust. 2—2e.”, b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b—2e w brzmieniu: „2b. W sądzie rejonowym audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrud-


niony w sądzie okręgowym. 2c. W prokuraturze rejonowej audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w prokuraturze okręgowej. 2d. W ośrodku szkolenia i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, funduszu celowym oraz środkach specjalnych Centralnego Zarządu Służby Więziennej audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej. W zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w gospodarstwie pomocniczym przy zakładzie karnym i areszcie śledczym audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w okręgowym inspektoracie Służby Więziennej. 2e. W zakładzie budżetowym oraz środkach specjalnych działających w Ministerstwie Sprawiedliwości audyt wewnętrzny przeprowadza audytor wewnętrzny zatrudniony w Ministerstwie Sprawiedliwości.”, c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rozwiązanie stosunku pracy z audytorem wewnętrznym zatrudnionym w jednostkach, o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16 oraz ust. 2, z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego, nie może nastąpić bez zgody Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego.”;

3) w art. 35f w ust. 5, w art. 35o w ust. 2 i 3 oraz w art. 35r w ust. 1 wyrazy „o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—14” zastępuje się wyrazami „o których mowa w art. 35d ust. 1 pkt 2—16”. Art. 4. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 152, poz. 1267) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 5 otrzymuje brzmienie: „Art. 5. Pracownikami państwowej sfery budżetowej są:

1) osoby objęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń: a) osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci prokuratorscy, funkcjonariusze Służby Celnej, b) sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, których wynagrodzenia są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji Mi-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1802 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1804 z 20022002-12-16

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1803 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1801 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 13 listopada 2002 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego.

 • Dziennik Ustaw Nr 213, poz. 1800 z 20022002-12-16

  Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-08 poz. 1376

  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-29 poz. 490

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ustalenia liczby sędziów w sądach wojskowych oraz w Departamencie Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości

 • Dziennik Ustaw z 2001-12-17 poz. 1622

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2001 r. sygn. akt SK. 26/2001.

 • Dziennik Ustaw z 2004-03-04 poz. 304

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. sygn. akt K 12/03

 • Dziennik Ustaw z 1999-09-06 poz. 853

  Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 września 1999 r. o utracie mocy obowiązującej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym, art. 15 ustawy o prokuraturze, art. 53 par. 2 i art. 61 par. 2 pkt 3 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz niektórych innych ustaw oraz w części: art. 4b ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, art. 122(1) par. 4 ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i art. 70 par. 1 ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.