Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-16
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 2002


Strona 1 z 35
1870

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy. Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 5 ust. 6, art. 6 ust. 5 pkt 1, art. 7 ust. 6 pkt 2, art. 8 ust. 3, art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 4, art. 17 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa stosowanie znaków skarbowych akcyzy, zwanych dalej „znakami akcyzy”, w tym:


1) zwolnienia niektórych wyrobów z obowiązku oznaczania znakami akcyzy;

2) wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych i krajowych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich;

3) szczegółowe sposoby umieszczania banderol na opakowaniach jednostkowych wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich;

4) wzór wniosku o wydawanie oraz sprzedaż banderol lub wydawanie upoważnień do wydania banderol;

5) wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadający wartości banderol podatkowych, uprawnia———————

1)

jącej do ich otrzymania, wysokość kwot stanowiących co najmniej 80% kosztów wytworzenia tych banderol oraz wysokość należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych;

6) zasady składania przez uprawnione podmioty wstępnego zapotrzebowania na banderole;

7) szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji banderol, sposób ich przewozu i przechowywania oraz zasady i tryb sporządzania protokołu stwierdzającego utratę, zniszczenie, uszkodzenie, wydanie lub zwrot banderol, a także jego wzór;

8) zasady przechowywania i przewozu banderol;

9) zasady składania zapotrzebowań na banderole oraz zasady zwrotu banderol;

10) dopuszczalne miesięczne straty banderol;

11) maksymalne terminy przewozu wyrobów nieoznaczonych banderolami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. § 2.

1. Zwalnia się do dnia 31 grudnia 2004 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy następujące importowane i krajowe wyroby:

1) produkty rafinacji ropy naftowej (PKWiU 23.20);

2) preparaty zawierające w masie 70% lub więcej olejów mineralnych, jeżeli nie stanowią zasadniczego ich składnika (PKWiU 24.66.31-57.10);

3) oleje do różnych celów (PKWiU 24.66.31-57.80);

4) alkohol etylowy (PKWiU 15.92) z wyłączeniem spirytusu rektyfikowanego zwykłego (PKWiU 15.92.11-00.21), spirytusu rektyfikowanego wybo-

2)

Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1323 oraz z 2002 r. Nr 213, poz. 1803.

Dziennik Ustaw Nr 223                — 13952 —                Poz. 1870


rowego (PKWiU 15.92.11-00.22) oraz spirytusu rektyfikowanego luksusowego (PKWiU 15.92.11-00.23);

5) szlam i kamień winny (PKWiU 15.93.2);

6) piwo słodowe (PKWiU 15.96);

7) cygara, również z obciągniętymi końcami, cygaretki z tytoniu (PKWiU 16.00.11-30), cygara, cygaretki, papierosy itp., niezawierające tytoniu (PKWiU 16.00.11-70.00), tytoń do żucia i tabakę (PKWiU 16.00.12-90.20).

2. Zwalnia się do dnia 30 kwietnia 2003 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy tytoń do palenia (PKWiU 16.00.12-30).

3. Zwalnia się do dnia 30 czerwca 2003 r. z obowiązku oznaczania znakami akcyzy pozostałe napoje alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, niebędące wyrobem spirytusowym, winiarskim i piwem — bez względu na symbol PKWiU. § 3.

1. Wprowadza się do oznaczania wyrobów objętych obowiązkiem oznaczania znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych i legalizacyjnych. Wzory banderol podatkowych określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, a wzory banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Wysokość zaliczki na podatek akcyzowy odpowiadającej wartości banderol podatkowych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. Wysokość należności za sprzedaż banderol legalizacyjnych określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

3. Wysokość odpłatności z tytułu pokrycia co najmniej 80% kosztów wytworzenia banderol podatkowych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

4. W przypadku gdy wartość banderoli podatkowej (wysokość zaliczki na podatek akcyzowy) równa się wysokości podatku akcyzowego albo przewyższa wysokość podatku akcyzowego od wyrobu podlegającego oznaczaniu tą banderolą, wówczas wartość tej banderoli równa się 80% wysokości podatku akcyzowego od tego wyrobu. § 4.


1. Banderole są umieszczane na opakowaniach jednostkowych wyrobów w sposób szczegółowo określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, z tym że banderole legalizacyjne stosowane do oznaczania w obrocie handlowym wyrobów nieoznaczonych, z uszkodzonymi, nieodpowiednimi lub nieprawidłowo nałożonymi banderolami są umieszczane na tych wyrobach w istniejącym stanie ich opakowań jednostkowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza w razie stosowania rodzajowo innych (nietypowych) opakowań niż określone w załączniku nr 6 do rozporządzenia, banderole mogą być z urzędu lub na wniosek podatnika, po uzyskaniu zgody właściwego w sprawach znaków akcyzy urzędu skarbowego,

umieszczane przez czas oznaczony albo nieoznaczony odmiennie niż w sposób ustalony w załączniku nr 6 do rozporządzenia, przy zachowaniu jednak ogólnych zasad umieszczania znaków akcyzy na wyrobach (opakowaniach wyrobów). Udzielając zgody, urząd skarbowy właściwy w sprawach znaków akcyzy powinien określić w szczególności rodzaj, nazwę i pochodzenie wyrobu, zawartość i rodzaj opakowania wyrobu, szczegółowo odmienny sposób umieszczania banderoli na opakowaniu oraz czas, na jaki wydano zgodę. § 5.

1. Podatnik zgłasza do Ministerstwa Finansów wstępne zapotrzebowanie na banderole na rok następny najpóźniej do dnia 30 października roku poprzedzającego. Wzór wstępnego zapotrzebowania stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

2. W razie wystąpienia w ciągu roku kalendarzowego okoliczności uzasadniających złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania na banderole, podatnik, którego to dotyczy, jest obowiązany, z chwilą powstania tych okoliczności, do niezwłocznego złożenia do Ministerstwa Finansów takiego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia. Dotyczy to również jednorazowego zapotrzebowania wstępnego.

3. Niezłożenie wstępnego zapotrzebowania, jego zmiany lub cofnięcia w trybie określonym w ust. 1 i 2 powoduje, że wynikające z tego skutki braku banderol obciążają podatnika, który nie dopełnił obowiązków w tym zakresie. §

6. Wydawanie oraz sprzedaż banderol lub wydawanie upoważnień do wydania banderol następuje na wniosek podatnika, po rozpatrzeniu sprawy przez właściwy w sprawach znaków akcyzy urząd skarbowy. Wzór wniosku określa załącznik nr 8 do rozporządzenia. § 7.

1. Podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję wydanych, zużytych, uszkodzonych, utraconych, zwróconych oraz zniszczonych banderol, według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.

2. Ewidencja banderol jest prowadzona liczbowo, odrębnie dla każdego rodzaju banderol. Każda strona ewidencji jest parafowana przez podatnika oraz jest opatrzona pieczęcią właściwego urzędu kontroli skarbowej.

3. Podatnik wykazuje na bieżąco wydane mu banderole oraz ich zużycie, utratę, zniszczenie i uszkodzenie. Przez bieżące wykazywanie rozumie się dokonywanie zapisów w dniu wystąpienia zdarzeń uzasadniających dokonanie stosownych wpisów do ewidencji lub najpóźniej w dniu ujawnienia tych zdarzeń.

4. Podatnik co miesiąc dokonuje podsumowania wydanych, zużytych, uszkodzonych, zwróconych, utraconych i zniszczonych banderol, w rachunku narastającym. Stan na koniec roku podatkowego przenosi się do ewidencji na rok następny jako stan początkowy.

5. Wydaniem, zgodnie z ewidencją, jest także otrzymanie na podstawie upoważnień właściwych urzędów

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Banderolowanie towarów akcyzowych w kraju

  Chcielibyśmy sprowadzać alkohol z zagranicy i płacić podatek akcyzowy w Polsce. Chcielibyśmy również oklejać towar znakami akcyzy na terenie kraju, a potem wprowadzać (...)

 • Zaopatrzenie w towary do konsumpcji na statku

  Statek pływa pomiędzy dwoma portami Unii Europejskiej. Na pokładzie statku są bary, w których pasażerowie mogą nabywać alkohol, który będzie bezpośrednio spożyty (...)

 • Maksymalna cena papierosów

  Czy istnieje jakiś przepis, który ustala cenę sprzedawanych papierosów w restauracji? Czy cena ta może być dowolna - wyższa od tej, która wydrukowana jest na opakowaniu?

 • Stawka akcyzy za sprowadzone auto

  Ile wynosi stawka akcyzy od samochodu z Niemiec? Samochód mercedes klasa S poj. silnika 3 litry, rok produkcji 2007.

 • Zabezpieczenie generalne akcyzy

  Firma złożyła wniosek na prowadzenie składu podatkowego. Następnie musi złożyć wniosek na przyjęcie zabezpieczenia akcyzowego. We wniosku na skład podatkowy zaznacza (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.