Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-17
Data wejscia w życie:2002-12-21
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 2002


1872

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, Nr 200, poz. 1685, Nr 213, poz. 1802, Nr 214, poz. 1806 i Nr 216, poz. 1824) zarządza się, co następuje: §


1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz. U. Nr 77, poz. 696 i Nr 128, poz. 1095) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 wyrazy „65,29%” zastępuje się wyrazami „100%”;

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. §

2. Stawkę dotacji określoną w § 4 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu ustalonym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. §

3. Wzór rozliczenia dotacji, określony w załączniku do niniejszego rozporządzenia, stosuje się do przewozów zrealizowanych od dnia 1 grudnia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

Dziennik Ustaw Nr 223                — 13988 —                Poz. 1872


Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. (poz. 1872)

...........................................................

(pieczęć przedsiębiorstwa)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ od 1 grudnia do 31 grudnia 2002 r. Wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych skorygowana o zwroty niewykorzystanych i anulowanych biletów 4

Lp.

Rodzaj przejazdów według uprawnień wynikających z ustawy wymienionej w § 1 rozporządzenia, zrealizowanych na podstawie biletów:

Liczba przewiezionych pasażerów z ulgą ustawową

Wartość określona w rubr. 4 po odliczeniu podatku od towarów i usług (w zł)

Należna kwota dotacji w zł Stawka dotacji w%

za grudzień 2002 r.

narastająco od 31 stycznia

1 1

2 jednorazowych — razem, z tego z ulgą: • 37% • 49% • 78% • 95% • 100%

3

5

6 100

7

8

100 100 100 100 100 100

2

miesięcznych imiennych — razem, z tego z ulgą: • 37% • 49% • 78%

100 100 100 100

3

Ogółem (1+2)

.................................................................

(nazwisko i imię oraz nr telefonu osoby sporządzającej rozliczenia)

.................................................................

(nazwisko i imię kierownika jednostki)

............................................... dnia ........................... 2002 r.

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Przeniesienie zezwolenia na przewóz osób

  Przedsiębiorca posiada licencję na przewóz osób, zezwolenie na przewóz osób na podmiejskiej linii oraz skoordynowany rozkład jazdy. Nie jest już zainteresowany utrzymywaniem (...)

 • Wymagania dla pojazdów specjalnych

  W związku z prowadzoną działalnością w zakresie czyszczenia separatorów, kanalizacji i odstojników przemysłowych oraz unieszkodliwiania wybranych odpadów ciekłych (...)

 • Zwolnienie dotacji spod egzekucji

  Komornik objął postępowaniem egzekucyjnym (zajął wierzytelność) dotację. Czy można sprzeciwić się temu zajęciu? Kto jest uprawniony do złożenia takiego sprzeciwu? (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-08 poz. 683

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-31 poz. 66

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 stycznia 2002 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw z 1999-11-09 poz. 1054

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw z 2004-02-19 poz. 201

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich

 • Dziennik Ustaw z 2001-05-29 poz. 594

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie wykazu krajowych przedsiębiorców - producentów kolejowych pojazdów szynowych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.