Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-12
Data wejscia w życie:2003-01-05
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 223                — 14005 —                Poz. 1878


1878

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu. Na podstawie art. 8 ust. 4 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje: §


1. Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania obowiązkowych ochronnych szczepień psów przeciwko wściekliźnie, zwany dalej „lekarzem weterynarii”. §

2. Rejestr składa się z:

1) karty tytułowej zawierającej następujące informacje: a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres lekarza weterynarii oraz miejsce prowadzenia przez niego działalności w zakresie lecznictwa zwierząt ze wskazaniem nazwy, siedziby i adresu, b) datę założenia i datę zamknięcia rejestru;

2) kolejno ponumerowanych i porubrykowanych stron, zawierających następujące informacje: a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres posiadacza psa, b) opis psa: nazwę, rasę, płeć, wiek lub datę urodzenia, maść, znaki szczególne lub numer identyfikacyjny, c) datę szczepienia, d) nazwę, numer serii i datę ważności użytej szczepionki, e) datę wydania posiadaczowi psa zaświadczenia o szczepieniu, f) termin następnego szczepienia. ———————

1)

§ 3.

1. Rejestr sporządza się i prowadzi czytelnie, w miarę możliwości pismem maszynowym.

2. Skreślenia i poprawki w rejestrze są potwierdzane podpisem dokonującego je lekarza weterynarii.

3. Rejestr może być sporządzany i prowadzony przy użyciu systemu informatycznego, pod warunkiem sporządzania i przechowywania wydruków komputerowych danych zawartych w rejestrze, zgodnie z wymogami §

2. §

4. Lekarz weterynarii przekazuje powiatowemu lekarzowi weterynarii informacje o liczbie:

1) psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie,

2) gospodarstw, w których psy zostały zaszczepione przeciwko wściekliźnie — w terminie do 3 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. §

5. Lekarz weterynarii przechowuje rejestr przez okres 3 lat od daty zamknięcia rejestru. §

6. Określa się wzór zaświadczenia o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie, stanowiący załącznik do rozporządzenia. § 7.

1. Rejestr psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie prowadzony przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie przepisów dotychczasowych ulega zamknięciu z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i jest przechowywany przez okres 3 lat od daty zamknięcia tego rejestru.

2. Zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia psa przeciwko wściekliźnie, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do daty następnego szczepienia przeciwko wściekliźnie, wskazanej w tych zaświadczeniach. §

8. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki ˚ywnościowej z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o przeprowadzeniu szczepienia (Dz. U. z 1999 r. Nr 3, poz. 25). §

9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Kalinowski

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

 • Obowiązek szczepienia psów

  Czy niedopełnienie obowiązku szczepienia psa stanowi wykroczenie? Jakie kary może stosować Gminna Straż Miejska w sytuacji kiedy nie jest dopełniany obowiązek szczepienia (...)

 • Przebywanie psów w miejscach publicznych

  Czy istnieją jakieś przepisy regulujące wprowadzanie i przebywanie psów w takich miejscach, jak sklepy i biura?

 • Puszczenie psów po lesie luzem

  Często spaceruję z psami po lesie. Nie jest to rezerwat, ani park narodowy, po prostu kawałek leśnego terenu, pomiędzy ogródkami działkowymi, a osiedlem domów jednorodzinnych (...)

 • Data ważności zaświadczenia o niekaralności

  Przez jaki czas jest ważne zaświadczenie zapytania o karalność z Krajowego Rejestru Karnego i jakie przepisy to regulują?

 • Podatek od psów

  Firma prowadząca działalność gospodarczą (produkcja, handel, usługi) posiada 3 psy bez rodowodu (metryki) o wyglądzie dobermana. Zostały one zakupione na firmę i (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.