Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-21
Data wydania:2002-12-13
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-21

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 223                — 14007 —                Poz. 1879


1879

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy prowadzeniu działalności związanej ze sprzedażą bezpośrednią. Na podstawie art. 32 pkt 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438 oraz z 2002 r. Nr 112, poz. 976) zarządza się, co następuje: §


1. Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o:

1) „sprzedaży bezpośredniej” — rozumie się przez to oferowanie towarów, ich przechowywanie z zamiarem dokonania sprzedaży podmiotowi nabywającemu je w celach niezwiązanych z wykonywaniem działalności gospodarczej (konsumentowi), dokonywane przez producenta z pominięciem pośredników;

2) „miejscu sprzedaży bezpośredniej” — rozumie się przez to punkt sprzedaży przylegający bezpośrednio do pomieszczeń produkcyjnych lub położony na terenie gospodarstwa. § 2.

1. W miejscu sprzedaży bezpośredniej powinny znajdować się:

1) urządzenia kanalizacyjne;

2) gładkie, nienasiąkliwe i łatwo zmywalne podłogi, powierzchnie ścian i sufitów oraz posadzka umożliwiająca skuteczne odprowadzanie ścieków;

3) gładkie, łatwo zmywalne drzwi, zabezpieczające przed dostępem owadów i gryzoni;

4) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna;

5) oświetlenie naturalne lub sztuczne z osłonami o konstrukcji umożliwiającej ich łatwe czyszczenie i mycie;

6) umywalki i urządzenia służące do mycia i odkażania;

7) szatnie lub wydzielone miejsce na odzież osobistą oraz odzież i obuwie robocze.

2. W miejscu sprzedaży bezpośredniej, w którym znajdują się okna, zabezpiecza się je przed dostępem owadów i gryzoni. § 3.

1. Miejsce sprzedaży bezpośredniej:

1) powinno być utrzymane w czystości; ———————

1)

2) nie może służyć do wykonywania działalności niezwiązanej ze sprzedażą bezpośrednią.

2. Pomieszczenia miejsca sprzedaży bezpośredniej znajdujące się w budynku mieszkalnym lub budynku o innym przeznaczeniu powinny być trwale oddzielone od pomieszczeń nienależących do tego miejsca.

3. Do miejsca sprzedaży bezpośredniej zapewnia się dostęp konsumentom. § 4.

1. W miejscu sprzedaży bezpośredniej zapewnia się:

1) odpowiednią do potrzeb ilość wody przeznaczonej do celów spożywczych i gospodarczych;

2) usytuowanie pomieszczeń oraz urządzeń w taki sposób, aby zapobiegać w procesie produkcji i sprzedaży mieszaniu się surowców i wyrobów gotowych;

3) rozplanowanie pomieszczeń produkcyjnych zgodne z technologią produkcji towaru.

2. Urządzenia i sprzęt do prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuje się w należytym stanie technicznym i sanitarnym.

3. Odpady:

1) przechowuje się w szczelnych pojemnikach;

2) jeżeli nie są usuwane na bieżąco, przechowuje się je w pomieszczeniu chłodzonym;

3) nie powinny powodować zanieczyszczania towarów.

4. Czyszczenie, mycie i odkażanie pojemników na odpady nie może powodować zanieczyszczania towarów. § 5.

1. W miejscu sprzedaży bezpośredniej znajdują się pojemniki na surowce oraz półprodukty i wyroby gotowe opakowane i nieopakowane.

2. Miejsce, o którym mowa w ust. 1, wyposaża się w termometry oraz urządzenia przeznaczone do obróbki termicznej towarów. §

6. W miejscu sprzedaży bezpośredniej znajduje się łatwo dostępna i odpowiednio wyposażona apteczka pierwszej pomocy medycznej. § 7.

1. Osoba, której praca wymaga stykania się z towarami, powinna używać czystej, w jasnym kolorze odzieży roboczej, obuwia roboczego, fartucha ochronnego i nakrycia głowy całkowicie zasłaniającego włosy.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1879 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1881 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty za udzielenie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1880 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1878 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie rejestru psów zaszczepionych przeciwko wściekliźnie oraz wzoru zaświadczenia o szczepieniu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1877 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Ogrodnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1876 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań środków żywienia zwierząt w ramach nadzoru sprawowanego przez Inspekcję Weterynaryjną oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1875 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz szczegółowych zasad prowadzenia listy lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1874 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1873 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany ostatecznego środka ochronnego w postaci kontyngentu ilościowego na przywóz na polski obszar celny przędzy z włókien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych włókien z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą, pochodzącej z Republiki Litewskiej.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1872 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1871 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz stempla potwierdzającego na dokumencie wywóz towarów.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1870 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.

 • Dziennik Ustaw Nr 223, poz. 1869 z 20022002-12-21

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1506

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy przetwórstwie mięsa i składowaniu przetworów mięsnych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-24 poz. 648

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przetwórstwie jaj

 • Dziennik Ustaw z 2001-11-21 poz. 1505

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 listopada 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy uboju zwierząt rzeźnych oraz rozbiorze i składowaniu mięsa.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 254

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym wytwarzaniu, przetwarzaniu, obrocie lub składowaniu niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz oraz dodatków do pasz.

 • Dziennik Ustaw z 2001-03-19 poz. 253

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z dnia 19 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, niejadalnych surowców zwierzęcych i ich skupie.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.