Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1993 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-30
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1993 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 236                — 15278 —                Poz. 1993


1993

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych. Na podstawie art. 23b ust. 6 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 i Nr 181, poz. 1515) zarządza się co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I i II grupy inwalidów, zwanemu dalej „inwalidą wojennym”, refundacji w wysokości 50% opłaconej składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, zwanej dalej „refundacją”;

2) sposób postępowania w przypadku uzyskania przez inwalidę wojennego zwrotu składki od ubezpieczyciela;

3) sposób postępowania w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy. § 2.

1. Postępowanie w sprawie przyznania i wypłaty refundacji wszczyna się na wniosek inwalidy wojennego, złożony w organie rentowym wypłacającym rentę, a w przypadku gdy prawo do renty uległo zawieszeniu — w organie rentowym, który ustalił prawo do renty, zwanym dalej „organem rentownym”, i po okazaniu oryginału umowy ubezpieczenia i dokumentu potwierdzającego opłacenie składki.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

1) imię i nazwisko wnioskodawcy;

2) adres zamieszkania;

3) numer ewidencyjny PESEL;

4) wskazanie adresu lub konta bankowego, na które ma być doręczona lub dokonana wpłata refundacji;

5) oznaczenie dokumentu poświadczającego własność pojazdu samochodowego;

6) oświadczenie o: a) niekorzystaniu z refundacji lub ulg w zakresie składek na ubezpieczenie pojazdów samochodowych na podstawie innych przepisów, b) niewykorzystywaniu pojazdu samochodowego do zarobkowego przewozu, ———————

1)

c) zobowiązaniu się do powiadomienia na piśmie organu rentowego w terminie 14 dni o dokonaniu przez ubezpieczyciela zwrotu składki, wraz ze wskazaniem jej wysokości i okresu, za jaki dokonano zwrotu składki.

3. Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 5, potwierdza się okazaniem dowodu rejestracyjnego pojazdu samochodowego. § 3.

1. Decyzję w sprawie refundacji organ rentowy wydaje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku oraz okazania dokumentów.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, organ rentowy dokonuje wypłaty refundacji na wskazany we wniosku adres lub konto bankowe. § 4.

1. W przypadku gdy inwalida wojenny powiadomi o otrzymaniu od ubezpieczyciela zwrotu składki na obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdów samochodowych, organ rentowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia wydaje decyzję w sprawie zwrotu refundacji.

2. Wysokość kwoty zwrotu refundacji jest ustalana przez organ rentowy za każdy pełny miesiąc niewykorzystanego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych lub dobrowolnego ubezpieczenia casco pojazdów samochodowych, za który została opłacona składka.

3. W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej na okres 12 miesięcy wysokość miesięcznej kwoty refundacji podlegającej zwrotowi stanowi 1/12 kwoty należnej za dwunastomiesięczny okres ubezpieczenia.

4. W decyzji, o której mowa w ust. 1, organ rentowy określa kwotę zwrotu refundacji i sposób jej dokonania. Decyzję doręcza się za pośrednictwem poczty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru.

5. Zwrotu kwoty refundacji należy dokonać w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji. §

5. W przypadku gdy w danym roku kalendarzowym przedmiotem ubezpieczenia jest więcej niż jeden pojazd samochodowy, organ rentowy ustala i wypłaca refundację w kwocie pomniejszonej o kwotę wypłaconej refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych za pokrywający się okres ubezpieczenia. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. K. Pater

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1993 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 2000 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1999 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1998 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1997 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1996 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1995 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1994 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1992 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1991 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1990 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1989 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1988 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1987 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1986 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1985 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1984 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1983 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Opodatkowanie ryczałtem a składka zdrowotna

  Czy osoba będąca opodatkowana na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (17% stawka) odlicza składkę na ZUS (ubezpieczenie zdrowotne) od przychodu czy też (...)

 • Ubezpieczenie w KRUS a umowa zlecenie

  Czy jeśli osoba opłaca KRUS to w przypadku zatrudnienia jej na umowę zlecenie, składki emerytalna i rentowa są dla niej dobrowolne?

 • Dodatkowe ubezpieczenie dla kierowcy

  Jestem kierowcą w publicznym zakładzie pracy. Samochody posiadają jedynie ubezpieczenie OC. Pracodawca nakazał wszystkim kierującym a nawet dysponentom ubezpieczyć się (...)

 • Śmiertelny wypadek w czasie pracy a składki ZUS

  Jakie konsekwencje dla pracodawcy (głównie z strony ZUS, w postaci np. zmienionych wartości składek) ma wypadek, który zdarzył się pracownikowi w czasie pracy ze skutkiem (...)

 • Ubezpieczenie społeczne KRUS a praca w firmie

  Witam pracuję w dużej firmie na pełny etat. Oprócz tego posiadam paro hektarowe gospodarstwo rolne. Czy muszę płacić składki na ubezpieczenie społeczne z KRUS?

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-01-18 poz. 35

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie niektórych ulg przysługujących inwalidom wojennym i wojskowym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-31 poz. 2043

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu, wypłacaniu oraz finansowaniu niektórych świadczeń kombatantom i innym osobom uprawnionym.

 • Dziennik Ustaw z 2002-10-31 poz. 1515

  Ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-18 poz. 997

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie odrębnego sposobu ubezpieczania ze względu na wymogi obronności lub bezpieczeństwa państwa

 • Monitor Polski 2000 nr 24 poz. 511

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2000 r. w sprawie wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kopalniach węgla kamiennego w II kwartale 2000 r. dla określenia średniomiesięcznej składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza górnictwa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.