Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1997 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-30
Data wydania:2002-12-20
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1997 z 2002


1997

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. Na podstawie art. 44e ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz.716) zarządza się, co następuje: §


1. 1. Dane osobowe z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, zwane dalej „danymi”, o których mowa w art. 44e ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zwanej dalej „ustawą”, organ gminy przekazuje ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zwanemu dalej „ministrem”, w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego z aktualnego programu informatycznego dostosowanego do wymogów PESEL.

2. Jeżeli przekazanie danych do ministra w formie, o której mowa w ust. 1, nie jest możliwe z powodu awarii technicznej, gminy mogą przekazywać te dane na nośniku magnetycznym, za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody. § 2.

1. Dane przekazane ministrowi w trybie, o którym mowa w § 1, są wprowadzane do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych. ———————

1)

2. Minister przekazuje organowi gminy potwierdzenie wprowadzenia danych do ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych, w terminie 3 dni od dnia ich wprowadzenia. § 3.

1. Dane z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych dotyczące wydanych dowodów osobistych są przekazywane pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje wydanych i utraconych dowodów osobistych w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia wydania dowodu osobistego.

2. Dane z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych dotyczące utraconych dowodów osobistych lub wydanych dowodów osobistych, które straciły ważność, organ gminy przekazuje niezwłocznie po przyjęciu wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego.

3. W przypadku zwrotu dowodu osobistego w sytuacjach, o których mowa w art. 43 ustawy, dane określone w ust. 2 są przekazywane ministrowi niezwłocznie po złożeniu organowi gminy dowodu osobistego.

4. W przypadku utraty dowodu osobistego przez osobę, o której mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, która nie ubiega się o ponowne wydanie dowodu osobistego, dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane ministrowi niezwłocznie po zgłoszeniu utraty dowodu osobistego. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1997 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 2000 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1999 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1998 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1996 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu numeru PESEL.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1995 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie połączenia Instytutu Zootechniki z Centralnym Laboratorium Przemysłu Paszowego.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1994 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1993 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie trybu postępowania przy przyznawaniu i wypłacaniu inwalidom wojennym refundacji z tytułu opłaconej składki na ubezpieczenie pojazdów samochodowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1992 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1991 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1990 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1989 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1988 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1987 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1986 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1985 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości kar pieniężnych w transporcie drogowym.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1984 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich.

 • Dziennik Ustaw Nr 236, poz. 1983 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych - dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

zamów dokument

Porady prawne

 • Ustalenie zameldowania lokatora pod danym adresem

  Jaka jest podstawa prawna do sprawdzenia, czy osoba przebywająca bardzo często w budynku, awanturująca się, wybijająca szyby innym lokatorom w budynku, dokonująca kradzieży (...)

 • Odszukanie adresu zamieszkania i pracy dłużnika

  W moim posiadaniu jest ważny wyrok sądowy przeciwko młodemu człowiekowi, który nam zalega od paru lat za niezapłacony czynsz i rachunki związane z najmem mieszkania. (...)

 • Ustalenie adresu dłużnika

  Firma otrzymała nakaz zapłaty dla jej dłużnika. Sąd przysłał pismo zobowiązujące do wskazania aktualnego adresu pozwanego, gdyż korespondencja wysyłana na adres (...)

 • Wymeldowanie przez pełnomocnika a dowód osobisty

  Razem z mężem kilka lat temu dałam w darowiźnie mieszkanie rodzicom. Mąż u notariusza sporządził pełnomocnictwo, w którym upoważnił mnie do darowizny lub sprzedaży (...)

 • Przekraczanie granic w UE na starym dowodzie

  Czy do przekraczania granic państwowych wewnątrz Unii Europejskiej będę potrzebował paszportu? Spotkałem się bowiem z opiniami, że nadal jest on potrzebny na granicy, (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-31 poz. 1644

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie terminów i trybu przekazywania przez gminy danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 • Dziennik Ustaw z 2002-05-22 poz. 564

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia.

 • Dziennik Ustaw z 2008-11-26 poz. 1298

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-27 poz. 1702

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.

 • Dziennik Ustaw z 2012-01-20 poz. 75

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.