Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2011 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-12-30
Data wydania:2002-12-23
Data wejscia w życie:2003-01-01
Data obowiązywania:2002-12-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2011 z 2002


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 237                — 15379 —                Poz. 2011


2011

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych. Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 199, poz. 1671) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb wystawiania świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, zwanego dalej „świadectwem dopuszczenia pojazdu”, i przedłużania jego ważności;

2) wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu;

3) sposób wypełniania świadectwa dopuszczenia pojazdu. § 2.

1. Sprawdzenia w zakresie spełniania dodatkowych wymagań technicznych, określonych w umowie ADR, dotyczącego wyposażenia lub przystosowania pojazdu, dokonuje w drodze badania technicznego:

1) inspektor Transportowego Dozoru Technicznego — w stosunku do cystern i elementów pojazdu-baterii, określonych w umowie ADR;

2) okręgowa stacja kontroli pojazdów — w stosunku do pojazdów, dla których umowa ADR wymaga wystawienia świadectwa dopuszczenia pojazdu, z zastrzeżeniem ust.

2. 2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się, jeżeli podmiot składający wniosek o przeprowadzenie badania technicznego przedstawi protokół zaświadczający o pozytywnym wyniku badania technicznego cysterny lub elementów pojazdu-baterii, wydany przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego. § 3.

1. Na wniosek posiadacza pojazdu, dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wystawia ———————

1)

świadectwo dopuszczenia pojazdu na okres nie dłuższy niż 1 rok.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) zaświadczenie o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów;

2) protokół zaświadczający o pozytywnym wyniku przeprowadzonego badania technicznego, wydany przez inspektora Transportowego Dozoru Technicznego;

3) potwierdzenie wniesienia opłat, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676), oraz opłat, o których mowa w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z późn. zm.2)). § 4.

1. Warunkiem przedłużenia ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu jest przedłożenie ważnych dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 i

2. 2. Do przedłużania ważności świadectwa dopuszczenia pojazdu stosuje się odpowiednio przepisy § 2 i

3. §

5. Wzór świadectwa dopuszczenia pojazdu określa załącznik do rozporządzenia. §

6. Âwiadectwo dopuszczenia pojazdu wypełnia się pismem maszynowym lub komputerowym w języku polskim, przy czym rubrykę 11 wypełnia się również w języku angielskim. §

7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat ———————

2)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 32, poz. 302).

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954, Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141, poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2011 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2018 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji szczepień.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2017 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gatunków organizmów morskich, dla których ustanawia się okresy lub wymiary ochronne.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2016 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2002 r. w sprawie przejść granicznych, na których będzie dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2015 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2014 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie formularza listy kontrolnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2013 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa przeszkolenia doradcy do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2012 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej powołanej przez podmiot prowadzący kurs dokształcający dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2010 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług powszechnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2009 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za prawo do wykorzystywania częstotliwości przez komórki i jednostki organizacyjne dla potrzeb służb rządowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2008 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za dokonanie rezerwacji częstotliwości oraz za prawo do wykorzystywania częstotliwości.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2007 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2006 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie żelatyny.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2005 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie węgla.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2004 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie automatycznej rejestracji w przywozie niektórych wyrobów włókienniczych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2003 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu i metalizacji natryskowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2002 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib urzędów skarbowych i izb skarbowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 237, poz. 2001 z 20022002-12-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.

zamów dokument

Porady prawne

 • Świadectwo kwalifikacji

  Czy nie będąc zatrudniony na etacie kierowcy muszę mieć świadectwo kwalifikacji prowadząc samochód ciężarowy?

 • Licencja na prowadzenie transportu drogowego

  Czy prowadząc zagraniczny transport drogowy rzeczy samochodem o masie całkowitej do 3,5 t muszę posiadać licencję?

 • Szkolenie w zakresie towarów ADR

  Prowadzę firmę szkoleniową z zakresu BHP jako osoba fizyczna. Czy mogę organizować kurs na przewóz materiałów niebezpiecznych ADR? Jakie wymogi muszę spełnić i (...)

 • Inspekcja Transportu Drogowego

  Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od (...)

 • Składka na FEP za kierowców

  Firma transportowa zatrudnia kierowców samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony. W przedsiębiorstwie nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Niektórzy kierowcy (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-07-29 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-15 poz. 1445

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 maja 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu koleją towarów niebezpiecznych

 • Dziennik Ustaw z 2012-02-20 poz. 192

  Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-23 poz. 1629

  Oświadczenie Rządowe z dnia 24 września 2002 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-12-30 poz. 1987

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.