Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 264 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-03-25
Data wydania:2002-03-12
Data wejscia w życie:2002-04-09
Data obowiązywania:2002-03-25

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 264 z 2002


Strona 1 z 2

Dziennik Ustaw Nr 26                — 1589 —                Poz. 264


264

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego. Na podstawie art. 58 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje: §


1. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporządzania informacji przez organy Policji o kandydacie do objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego w sądzie powszechnym, zwanym dalej „kandydatem”. §

2. Na wniosek Ministra Sprawiedliwości komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, zwany dalej „komendantem”, zarządza zebranie materiałów o kandydacie. §

3. Materiałami o kandydacie są materiały dotyczące kandydata:

1) uzyskane dotychczas przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych,

2) uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego. § 4.

1. Wywiad środowiskowy, o którym mowa w § 3 pkt 2, przeprowadza się w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku Ministra Sprawiedliwości. Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad należy powiadomić o celu wywiadu.

2. Funkcjonariusz Policji przeprowadzający wywiad, po jego zakończeniu, powiadamia osobę udzielającą informacji o jego celu.

3. Z przebiegu wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę ze wskazaniem osób udzielających informacji, z podaniem ich danych obejmujących nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz zawód i miejsce pracy lub rodzaj zajęcia. §

5. W przypadku potrzeby uzyskania materiałów z innego województwa komendant zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zebranie i przekazanie materiałów o kandydacie, przesyłając kopię wniosku Ministra Sprawiedliwości. §

6. W terminie 30 dni od wpływu wniosku, o którym mowa w § 2, komendant sporządza informację o kandydacie i przedstawia ją Ministrowi Sprawiedliwości, załączając wszystkie zebrane materiały służące do sporządzenia informacji. W sytuacji, o której mowa w § 5, termin przedstawienia informacji przedłuża się o 7 dni.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 264 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 265 z 20022002-03-25

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2002 r. sygn. akt P. 9/01.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 263 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 262 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie wzoru wykazów służbowych dla sędziów sądów powszechnych oraz sposobu ich prowadzenia.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 261 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie określenia wzoru karty zgłoszenia na wolne stanowisko sędziowskie.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 260 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy między producentami cukru i plantatorami buraków cukrowych.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 259 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 258 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie określenia granic pomiędzy wodami morskimi a wodami śródlądowymi dla celów rybołówstwa morskiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 26, poz. 257 z 20022002-03-25

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

zamów dokument

Porady prawne

 • Wniosek o wyłączenie sędziego

  Na rozprawie sądowej w procesie dotyczącym alimentów (prawo rodzinne-sąd rodzinny) zgłosiłam do protokołu wniosek o wyłączenie sędziego z rozprawy sądowej, zgłosiłam (...)

 • Wyłączenie sędziego w postępowaniu karnym

  Sąd oddalił wniosek o wyłączenie sędziego nie informując mnie o możliwościach odwoławczych. W jakim składzie orzeka sąd i czy od postanowienia przysługuje zażalenie? (...)

 • Wyłączenie stronniczego sędziego

  Chciałbym wystąpić o zmianę sędziego w sprawie o alimenty, gdyż uważam, że sędzia jest stronniczy. Gdzie mogę znaleźć odpowiednie przepisy i formularze?

 • Struktura sądu administracyjnego

  Jaka jest struktura organizacyjna sądów administracyjnych oraz ich właściwość? Jaki jest tryb powoływania na stanowisko sędziego sądu administracyjnego?

 • Tekst przysięgi sędziowskiej

  Jak brzmi tzw. "przysięga sędziowska".

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.