Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 2002

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2002-04-26
Data wydania:2002-03-27
Data wejscia w życie:2002-05-11
Data obowiązywania:2002-04-26

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 2002


Dziennik Ustaw Nr 44                — 3272 —                Poz. 415


415

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych. Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88) zarządza się, co następuje: §


1. W postępowaniu przy zakładaniu ksiąg wieczystych kosztem sądowym jest wpis stały od wniosku o założenie księgi wieczystej w kwocie 40 zł, pobierany niezależnie od wpisu od wniosku o wpis własności lub innego prawa. §

2. Wpis stały, o którym mowa w § 1, pokrywa koszt druku księgi wieczystej oraz koszt teczki akt. §

3. Jeżeli obowiązek ponoszenia kosztów sądowych powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, koszty pobiera się na podstawie przepisów dotychczasowych. §

4. Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1991 r. w sprawie kosztów sądowych w postępowaniu o założenie księgi wieczystej (Monitor Polski Nr 19, poz. 136 oraz z 1994 r. Nr 41, poz. 345 i Nr 64, poz. 574). §

5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 415 z 2002 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 423 z 20022002-04-26

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2002 r. sygn. akt SK. 18/01

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 422 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad odbywania przeszkolenia zawodowego uprawniającego do otrzymania pierwszego stopnia oficerskiego w Państwowej Straży Pożarnej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 421 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 420 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną czynności operacyjno-rozpoznawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 419 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 418 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002 r. w sprawie egzaminów na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 417 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie "Kairos".

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 416 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 414 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie operatu rybackiego.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 413 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu składek na ubezpieczenie rentowe i wypadkowe z tytułu zatrudnienia absolwenta.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 412 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia towarów rolno-spożywczych na potrzeby administrowania obrotem z zagranicą towarami i usługami.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 411 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 410 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych oraz sposobu i terminów płatności.

 • Dziennik Ustaw Nr 44, poz. 409 z 20022002-04-26

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad organizowania kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, wspomagania nauczania historii, geografii i języka polskiego wśród Polonii oraz zakresu świadczeń przysługujących nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granicą.

zamów dokument

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-29 poz. 1695

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-29 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych odpisów ksiąg wieczystych, wyciągów z ksiąg wieczystych i zaświadczeń o zamknięciu ksiąg wieczystych oraz od wniosku o wyszukanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych

 • Dziennik Ustaw z 2013-11-28 poz. 1396

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie określenia czynności, które przy prowadzeniu i przechowywaniu ksiąg wieczystych mogą spełniać samodzielnie pracownicy sądowi

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-23 poz. 1641

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece

 • Dziennik Ustaw z 2003-09-17 poz. 1570

  Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych, które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.